Hoppa till innehållet

Hantering av avfall och förebyggande av rökolägenheter

13 § Hantering av en cistern som tagits ur bruk 

Cisternens ägare eller innehavare ska tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk.  Personen som utför rengöringen och inspektionen ska ha godkännande av Säkerhets- och kemikalieverket för inspektion av kemikaliebehållare. Ett protokoll över rengöringen och kontrollen ska skickas till Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter.

En cistern har tagits ur bruk när den inte behövs för lagring av ovan nämnda kemikalier. Cisternernas påfyllnings- och luftningsrör ska avlägsnas.

Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet kan vid behov förutsätta ytterligare utredningar eller att cisternen avlägsnas från marken, ifall cisternen har gått sönder eller ifall det av någon annan orsak finns orsak att misstänka att kemikalier som förvarats i cisternen har läckt ut i marken.

När fastighetens innehavare byts ska den nya innehavaren informeras om behållaren och dess läge samt få protokollet över rengöringen.
 

14 § Hantering av avfall på fastigheten 

Det är förbjudet att förinta avfall genom förbränning.

Förbudet gäller inte torrt, rent och obehandlat träavfall, som bränns på vederbörligt sätt i eldstäder, eller användning av papper och papp som tände.

Öppen förbränning av ris, hyggesrester, löv och övrigt trädgårdsavfall, inklusive förbränning i tunnor eller liknande kärl är förbjudet. Förbudet gäller inte slumpmässig förbränning av torrt ris och hyggesrester på en ö utan vägförbindelse, och inte heller slumpmässig öppen förbränning av torra grenar, ris, halm, hyggesrester, löv och annat naturenligt och ofarligt växtavfall i samband med jord- och skogsbruk, ifall detta inte orsakar orimliga olägenheter för grannarna.

Fastighetens innehavare ska ge en skriftlig anmälan till Helsingfors stads miljöskyddsmyndigheter om utnyttjandet av avfall i markbyggnad, om placeringen inte förutsätter ett miljötillstånd eller ifall man inte tillämpar statsrådets förordning (843/2017) om återvinning av vissa avfall i markbyggnad. Anmälan ska skickas in minst 30 dygn innan man inleder utnyttjandet.  Anmälningsskyldigheten gäller inte användningen av trädgårdsavfall och komposterat livsmedels- eller toalettavfall som jordförbättringsämne.

I anmälan ska minst följande saker inkluderas:

-vad för slags avfall det är fråga om
-avfallets ursprung
-hur avfallet har förbehandlats
-var man avser placera avfallet
-hur mycket avfall man avser placera
-tidpunkten för placeringen.

Till anmälan ska det bifogas eventuella analysresultat som beskriver avfallets miljöduglighet, en kartritning över placeringsplatsen samt en redogörelse för hur man ämnar placera avfallet i markgrunden, samt markägarens samtycke. Det finns en blankett för anmälan på Helsingfors stads webbplats.

Klosett- och livsmedelsavfall som placeras i markgrunden ska ha oskadliggjorts genom kompostering. Placeringen får inte medföra förorening av miljön.

Om kompostering av avfall och övrig hantering av avfall har även föreskrivits i de allmänna bestämmelserna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. 

På viktiga grundvattenområden är det förbjudet att använda flygaska och bottenaska som uppstår från förbränning av stenkol eller olja samt betong- och tegelavfall eller andra motsvarande avfall för markbyggnad.

Fastighetens innehavare ska ge all information hen har om avfall som placerats i marken åt fastighetens nya innehavare.

15 § Kvalitetskraven på vissa avfall som kan utnyttjas vid markbyggnad 

Avfall som utnyttjas för markbyggnad ska tekniskt vara lämpat för markbyggnad, och får inte innehålla betydande mängder ämnen som är farliga för miljön eller hälsan.

Betong- och asfaltavfall som utnyttjas för markbyggnad ska bestå av bitar med diametern på högst 150 mm och betongavfallet får inte innehåll betydande mängder armeringsstål eller annat avfall.

Halter av skadliga ämnen som utnyttjas i markbyggnad utan en riskbedömning ska underskrida gränsvärdena som fastställs i statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007).

16 § Förebyggande av rökolägenheter

 Uppvärmnings- och ventilationsanordningar ska regleras, underhållas och användas så att utsläpp inte medför sanitära olägenheter eller försämrar allmän trivsel eller skapar andra olägenheter kring miljön. Konditionen av värmeapparater ska efter krav från miljöskyddsmyndigheten kunna påvisas med expertbedömningar.

Eldning med ved eller andra fasta bränslen i eldstäder får inte medföra oskäliga rök- eller luktolägenheter för grannarna och närmiljön.
06.12.2019 13:13