Hoppa till innehållet

Allmänna bestämmelser

1 § Mål, tillämpningsområde och förhållande till andra bestämmelser

Miljöföreskrifternas mål är att med hänsyn till lokala förhållanden förebygga att miljön förorenas.

För att verkställa miljöskyddslagen (527/2014) ska man i Helsingfors stad följa dessa miljöskyddsföreskrifter. Föreskrifterna är i kraft i hela stadens område, om inte annat föreskrivs nedan.

Föreskrifterna tillämpas inte på verksamhet som enligt miljöskyddslagen är tillståndspliktig eller registreringspliktig verksamhet. Föreskrifterna tillämpas inte heller på verksamhet enligt miljöskyddslagen 31 §, situationer som beskrivs i 120 §, på anmälningsförfarandet som avses i 1 mom. 136 §, eller på försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Föreskrifterna tillämpas inte på hanteringen och upplagringen av kemikalier för tillstånds- eller anmälningspliktiga anstalter som utövar omfattande industriell hantering eller upplagring.

Miljöskyddsföreskrifterna följs tillsammans med övriga kommunala föreskrifter, och vid behov tillämpas de samtidigt. Sådana föreskrifter är bl.a. huvudstadsregionens allmänna avfallshanteringsföreskrifter och byggnadsordning.

2 § Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna

Utfärdandet av miljöskyddsföreskrifterna har delegerats till stadsmiljönämndens sektion för miljö och tillstånd enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga (sfge 3.5.2017, 206 §), som utfärdar föreskriften med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) 202 §.

Tillsynen över föreskrifterna hanteras av kommunens miljöskyddsmyndighet, som i Helsingfors är stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion samt Helsingfors stads miljötjänster (kaupunkiymparisto@hel.fi, 09 310 1635).

3 § Lokala förhållanden

I Helsingfors stad finns områden där förebyggandet, förhindrandet och förminskandet av att miljön förorenas förutsätter noggrannare föreskrifter.

Med viktiga grundvattenområden avses grundvattenområdena i Botbyåsen, Tattarmossen, Nordsjö, Sandhamn, Mjölö och Fazerila grundvattenområde som till största delen ligger i Vanda.  Grundvattenområdena har utmärkts till exempel i Helsingfors karttjänst (Kartta.hel.fi -> Miljö och natur -> Geotekniska ärenden).

Med översvämningshotade områden avses områden, som blir under vatten under en havsöversvämning en gång per femtio år. Områdena kan hittas på Finlands miljöcentrals översvämningskarttjänst.

Som lokala förhållanden räknas också faktumet att Helsingfors främstbestår av tätbebyggda områden och att Helsingfors har gott om strandområden och öar utan vägförbindelse.

06.12.2019 13:13