Hoppa till innehållet

Miljöstyrningen i sektorer och affäsverket

Helsingfors stad har målet att integrera förvaltningen av miljöfrågorna i styrningen av hela stadsförvaltningen. Staden har förverkligat detta mål på många olika sätt. 

Stadens miljöpolitik förutsätter att affärsverken tillämpar ett certifierat miljösystem/miljöledningssystem, att ämbetsverken och dottersammanslutningarna integrerar miljöstyrningen i sin verksamhet under efterlevnad av principerna för lättare miljöledningssystem miljösystem och att miljöstyrningen integreras i ämbetsverkens och affärsverkens resultatpremiesystem och andra belöningsformer.

Miljöfrågorna styrs på hela stadens nivå av ett av stadsfullmäktige beslutat stadsstrategi, stadens miljöpolitik och av stadsstyrelsen godkända gemensamma utgångspunkter för planeringen samt budgetanvisningarna. Staden har under de senaste åren dessutom utarbetat flera program för olika delområden inom miljöskyddet som var för sig förverkligar stadens miljöledning.

En betydande del av budgetprocessen är att ställa funktionella mål. Helsingfors stadsstyrelse har redan under flera år i sina budgetanvisningar förpliktat förvaltningsnämnderna att ställa även funktionella miljömål. Miljömålen som ställs för budgeten är förutom strategier och program bland de viktigaste verktygen för Helsingfors miljöstyrning, de konkretiserar hela stadens verksamhetsprinciper som praxis för förvaltningar och affärsverken.

Det finns skillnader mellan förvaltningsnämnderna visavi i hur stor omfattning miljöstyrningen har integrerats i styrningen av verksamheten.

Ekokompassen bistår sm-företag

Stadens förvaltningar och affärsverk har utvecklat sina miljösystem i redan flera år och speciellt förenklade miljösystem Ekokompassen.

Ekokompassen är ett till sm-företag riktat förenklat verktyg för förvaltning av miljöfrågor som erbjuder ett systematiskt sätt för miljöstyrning. Ekokompassen ingår i det nordiska miljönätverket och i frivilligt samarbete med staden. Med hjälp av Ekokompassen kan man övergripande förbättra förvaltningen och ekoeffektiviteten av miljöfrågor.

Vid byggandet av Ekokompassen framskrider man målmedvetet från kartering av utgångsnivån och bedömning av konsekvenserna för miljön till att utarbeta ett miljöprogram. Genom processen blir hela verksamheten synad ur synvinkeln för miljön och optimeringen av processerna. Det görs även genom försorg av ett neutralt certifieringsinstitut en revision av miljöarbetet. Ett Ekokompasscertifikat som undertecknats av borgmästaren gäller i tre år.

Ekokompassen06.07.2021 11:56