Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Boendehälsa

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 15000
Visa på kartan

Miljöbuller och dess källor

Miljöbuller är en av de viktigaste faktorerna som försämrar livsmiljöns kvalitet och trivsamheten i Helsingfors. Vid ständig exponering är bullret skadligt för människans välbefinnande och hälsa. Miljöbuller är allmän benämning på allt buller som förekommer i människornas bostads- och livsmiljöer.

Trafiken är den största källan till miljöbuller

Cirka 40 procent av helsingforsarna bor i områden där medelljudnivån från vägtrafiken under dagtid är över 55 dB. Cirka tio procent av invånarna utsätts för buller från spårvagnarna, tågen och metron. Sämst är bullersituationen vid landsvägarna och de livligaste huvudgatorna och människorna som bor längs dem utsätts för kraftigt buller. Situationen kring trafikbullret kontrolleras vart femte år.

Buller från anläggningar, tillfälliga aktiviteter och evenemang

Lokalt kan bullret från olika anläggningar, byggnads- och reparationsarbeten, samt publikevenemang vara  störande för invånarna.

För verksamhet som tillfälligt medför särskilt störande buller eller vibrationer, som till exempel byggarbeten och utomhuskonserter, ska det göras en skriftlig anmälan (bulleranmälan) till miljötjänsters miljöskyddsenheten. Man ska även alltid på förhand informera grannar och övriga utsatta platser om arbetena och evenemangen. Detta gäller även verksamheter för vilka man inte behöver göras en bulleranmälan.

VVSE-anordningar

Byggnadstillsynet kontrollerar medelljudnivån LAeq,T från en byggnads VVSE-anordningar eller anordningar som betjänar byggnaden. Medelljudnivån får vara högst 45 dB utanför ett fönster, på balkongen, på gårdsplanen, eller en annan liknande plats i samma eller en intilliggande byggnad inom ett bostadsområde och i andra bullerkänsliga områden.

Buller inom byggnader

Olika tekniska anordningar i och för bostäder och fastigheter, till exempel hissar, ventilationsanordningar och vattenarmaturer kan medföra bullerolägenheter till bostäderna eller andra vistelseutrymmen. Även bristfällig ljudisolering kan leda till att ljud från normalt liv kan höras och upplevas som störande i intilliggande lägenheter. Bullerolägenheter som tränger in i bostadslägenheter övervakas av miljötjänsters miljöskyddsenheten.

Buller i livsmedelslokaler

De mest typiska bullerolägenheterna som når bostäder orsakas av musikbuller från restauranger eller av buller med anknytning till varutransporter och tekniska apparaturer.

Andra bullerkällor

Buller som orsakas av störande uppträdande är en sak med anknytning till upprätthållande av ordning och ifråga om det kan man kontakta fastighetsbolagets representant eller polisen.

Lövblåsare vid normal användning (på dagtid, några timmar, några gånger på hösten/våren) medför inte sanitära olägenheter, varför det är tillåtet att använda lövblåsare.

Om blåsare används nattetid kl. 22.00 - 7.00 kan det fråga om ordningsstörningar och då kan saken anmälas till polisen. Det är förbjudet att använda lövblåsare för att avlägsna sandningssand.

Uppträdanden med gatumusik kräver inte tillstånd av myndigheterna i Helsingfors. Gatumusikanter ska dock beakta Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter, i vilka föreskrivs att arrangörerna av publik- och andra evenemang samt gatumusikanterna ska se till att evenemanget eller musikframträdandet inte stör grannarna.

Det är förbjudet att elektroniskt förstärka ljudet med en extern strömkälla när man spelar musik på gatan.06.12.2019 13:23