Hoppa till innehållet

Faktorer som påverkar luftkvaliteten

I Helsingfors är luftkvaliteten jämfört med stora europeiska städer i allmänhet bra, men tidvis blir koncentrationerna av luftföroreningar skadligt höga. Stadens luftkvalitet försämras oftast av biltrafiken, vars utsläpp släpps ut på gatunivån direkt i andningsluften.

Trafiken påverkar mest Helsingfors luftkvalitet

I trafikens avgasutsläpp är finpartiklar och kvävedioxid mest skadliga för hälsan. På våren försämras luftkvaliteten särskilt av gatudamm, som trafiken lyfter upp i luften när vägytorna har torkat. Framför allt under stilla vinterdagar förtunnas avgasutsläppen dåligt och luftkvaliteten kan försämras betydligt i livligt trafikerade miljöer.

Luftkvalitetens gränsvärden överskrids tidvis i livliga trafikmiljöer

Med tanke på luftkvalitet ligger de mest problematiska platserna Helsingfors längs livliga leder samt i stadskärnan längs livligt trafikerade gator som omges av höga byggnader. I dessa miljöer överskrider koncentrationerna av kvävedioxid och inandningsbara partiklar tidvis EU:s gränsvärden.

Känsliga befolkningsgrupper, till exempel astmatiker, äldre med kärlsjukdomar och kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt barn, kan få symptom när luftkvaliteten försämras. Man kan förmildra symptomen genom att förflytta sig inomhus och särskilt undvika stora ansträngningar ute när luftkvaliteten försämrats.

På våren och sommaren främjar soligt väder ozonbildningen, varvid ozonet distansförflyttas till trakten i tämligen höga koncentrationer. Även rök från terräng- och svedjebränder utomlands som väller in över landets gränser kan tidvis försämra luftkvaliteten under våren och sommaren. Blåsigt och regnigt väder renar luften, varför luften ofta är renast på hösten.

Vedförbränning försämrar tidvis luftkvaliteten i småhusområden

Tidvis kan rök från mindre vedförbränning medföra höga partikelkoncentrationer i närområden, när vädret är kallt och vindstilla. Inverkan kan vara betydande framför allt i tätt byggda småhusområden. Enligt miljöbestämmelserna får man bränna bara torr och ren ved i eldstäder. Det förbjudet att bränna ris och avfall i fastigheter.

Förbränning av ren ved medför inte rökolägenheter för grannarna

Envar kan avsevärt påverka utsläppen från ens egen eldstad. Rätt förvarad ved och god förbränningsteknik minskar väsentligt utsläppen som orsakas av vedförbränningen. I huvudstadsregionen distribuerar sotarna en guide om vedförbränning till småhus som HRM har publicerat.

HRM - Luftkvalitet03.03.2023 15:13