Hoppa till innehållet

Bullerutredning

Helsingfors stads senaste bullerutredning blev färdig 2017. I bullerutredningen har bullernivåerna som orsakas av trafiken på landsvägar, huvud- och uppsamlande gator, järnvägar samt av spårvägs- och metrotrafiken bedömts beräkningsmässigt. Man har även bedömt antalet invånare som utsätts för buller per trafikform. Vägtrafiken är den största orsaken till bullerolägenheter i Helsingfors. Utifrån bullerutredningen utarbetar man som bäst en handlingsplan för bullerbekämpning för 2018–2022. Bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning förnyas var femte år.

Utredningarna görs i enlighet med både EU:s omgivningsbullerdirektiv och de nationella bestämmelserna. Beräkningsmetoderna och resultaten från dessa skiljer sig från varandra. Resultaten från Helsingfors bullerutredning 2017 som genomförts i enlighet med EU:s omgivningsbullerdirektiv är inte direkt jämförbara med de nationella riktvärdena för bullernivån.

Målet med omgivningsbullerdirektivet är att få jämförbar information om bullersituationen i EU:s medlemsstater. Resultaten från de nationella utredningarna används i Helsingfors bl.a. för uppföljningen av bullersituationen och planeringen av markanvändningen.

EU-bullerutredningen

Utredningen har gjorts i enlighet med EU:s omgivningsbullerdirektiv. De tidigare utredningarna har gjorts år 2007 och 2012. Enligt utredningen bor cirka 26 procent av Helsingforsborna i områden där dag-kväll-natt-bullernivån för väg- och gatutrafikens del är över 55 dB. För buller från järnvägstrafiken utsätts cirka 1 %, för buller från spårvägstrafiken 4 % och för buller från metro 0,5 % av invånarna. På bullerområdet vid Malms flygplats bor ungefär var tusende Helsingforsbo. Industrin orsakar inte betydande buller i bostadsområden.

I bullerutredningen som blev färdig 2017 användes den nya europeiska beräkningsmetoden vilket gör att antalet invånare som utsätts för buller skiljer sig markant från de tidigare utredningarna. Den nya beräkningsmetoden tar hänsyn till att en del av invånarna bor vid byggnadernas tystare fasader. Därför är antalet personer som utsätts för buller nu cirka hälften av det för fem år sedan.

Den nationella bullerutredningen

I Finland regleras omgivningsbuller med stöd av de riktvärden som anges i statsrådets beslut (993/92). Riktvärdena gäller för ekvivalentnivåerna dag- och nattetid LAeq. Enligt den nationella bullerutredningen omfattas ungefär en tredjedel av Helsingfors landareal av trafikbuller. 37 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån dagtid för väg- och gatutrafiken överskrider riktvärdet 55 dB.

Antalet personer som utsätts för buller från väg- och gatutrafiken har ökat med fyra procent jämfört med den senaste utredningen från 2012. Utredningens resultat för väg- och gatutrafikens del är mycket enhetliga med resultaten från den tidigare utredningen när man beaktar befolkningstillväxten. Antalet personer som utsätts för buller från landsvägstrafiken har minskat med åtta procent sedan 2012. Resultatet kan förklaras med både genomförd bullerbekämpning och kalkylens mer exakta utgångsdata.06.12.2019 13:24