Hoppa till innehållet

Luftkvalitet och buller

Trafiken medför buller och försämrar luftkvaliteten

Biltrafiken är en betydande källa med utsläpp av luftföroreningar och miljöbuller i huvudstadsregionen. Speciellt biltrafiken har en stor inverkan på luftkvaliteten inom livligt trafikerade områden, emedan utsläppen frisläpps på en låg nivå. Utsläppen är även i allmänhet som störst där var det rör sig mycket folk, som till exempel under rusningstider i centrumområdena. Såväl bullret som föroreningarna i luften försämrar livsmiljöns kvalitet och trivsamheten, samt medför även sanitära olägenheter.

Problemen med luftkvaliteten är störst längs smala gator mellan höga hus i centrum.

För att förbättra luftkvaliteten har det utarbetats ett gemensamt luftvårdsprogram för huvudstadsregionen. Man började utforma programmet därför att gränsvärdena som EU har ställt för luftföroreningar tidvis överstegs i Helsingfors längs livligt trafikerade smala gator mellan höga hus. Om luftens kvalitet plötsligt försämras svarar kommunerna i enlighet med i beredskapsplanen för luftkvalitet överenskomna metoder för åtgärderna för att skydda invånarna.

Kommunerna kontrollerar luftens kvalitet och informerar om den. I huvudstadsregionen sköts kontrollen av luftkvaliteten av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Genom planen för bullerbekämpning minskar man bullerolägenheter

Med hjälp av i Helsingfors stads verksamhetsplanen för bullerbekämpning framförda åtgärder minskar man olägenheterna från trafikbullret genom att minska bullerutsläpp, hindra spridningen av buller och skydda känsliga platser mot buller.

Handlingsinstruktioner

På HRMs webbsidor om luftkvalitet finns information om luftföroreningar och deras hälsoeffekter samt handlingsinstruktioner för situationer med dålig eller mycket dålig luftkvalitet.

Hos känsliga individer och grupper kan luftföroreningarna i sådana fall eventuellt medföra sanitära olägenheter

Luftkvalitet i huvudstadsregionen (HRM)11.01.2021 11:36