Hoppa till innehållet

Livsmedelssäkerhetsenhet

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

Utomhusförsäljning och mobila livsmedelslokaler

Med mobila livsmedelslokaler avses en flyttbar eller tillfällig (hopfällbar och demonterbar, mobil) plats eller utrustning för försäljning, servering eller hantering av mat, såsom en försäljningsbil, tälttak, säljhjul eller stall. Den mobila livsmedelsverksamheten måste meddelas när verksamheten påbörjas till den kommunala livsmedelskontrollmyndigheten på samma sätt som permanent livsmedelsföretag. Livsmedelskontrollskontrollinspektioner utförs också i mobila livsmedelslokaler, liksom permanenta livsmedelslokaler. Privat personer kan bedriva livsmedelsverksamhet som pop-up-verksamhet 12 dagar per kalenderår utan att behöva anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten. Mer information om pop-up-verksamhet finns på Livsmedelsverkets webbplats (länk längst ner på sidan).

Observera att anmälnings- och informationsformulären samlats längst ner på sidan. I slutet av sidan har också olika instruktioner samlats angående verksamhet med mobil livsmedelslokal och utomhusförsäljning av livsmedel.

Registreringsanmälan

Det ska göras en anmälan för registrering av inledande av verksamhet med regelbunden försäljning av livsmedel från en mobil livsmedelslokal. Med mobil livsmedelslokal avses en livsmedelslokal som kan flyttas från en plats till en annan, t.ex. lastbil, tält eller cykel.

Anmälan ska i första hand göras med det elektroniska formuläret (webbformulär), per e-post (Word, PDF) till elintarviketurvallisuus@hel.fi eller på pappersblanketten (Word, PDF) till Helsingfors stads miljötjänster, livsmedelssäkerhetsenheten, PB 58235, 00099 Helsingfors stad.

Den skriftliga eller elektroniska anmälan om inrättande av en livsmedelslokal ska lämnas in till livsmedelssäkerhetsenheten senast fyra veckor innan verksamheten inleds.

Den som handlägger ärendet kontrollerar anmälan och begär ytterligare utredningar vid behov.

Livsmedelssäkerhetsenheten skickar företagaren ett intyg över att anmälan har handlagts. Det debiteras en avgift för handläggningen. I handläggningen av anmälningar om livsmedelslokaler ingår registrering av uppgifter i en databas över tillsynsobjekt som tillsynsmyndigheten upprätthåller samt en preliminär riskbedömning av livsmedelslokalen.

En mobil livsmedelslokal kontrolleras för risker när verksamheten inleds och den ska uppfylla kraven som ställs på livsmedelslokaler.

Meddelande om försäljning från en mobil livsmedelslokal

Livsmedelssäkerhetsenheten ska informeras om försäljning och servering av livsmedel på torg, mässor och stora evenemang för allmänheten senast fyra vardagar före försäljningen. Detta sker genom att man lämnar in ett meddelande via e-tjänsterna.

Privatpersoner och organisationer behöver inte informera livsmedelssäkerhetsenheten om försäljningsverksamhet av livsmedel med låg risk till exempel vid skolbasarer, församlingars kaffestunder eller idrottsföreningars evenemang. 

Under dylika tillställningar ska man emellertid iaktta god hygien och se till att livsmedlen förvaras vid rätta temperaturer.

Livsmedelssäkerhetsenhetens inspektörer gör enligt tillsynsplanen inspektionsbesök på platser där livsmedel säljs och serveras.

Frågor kring livsmedelslokaler och utomhusförsäljning kan skickas till ulkomyynti@hel.fi.02.09.2021 12:44