Hoppa till innehållet

Kontaktmaterial för livsmedel

Livsmedelslagen (23/2006) gäller i tillämpade delar livsmedelskontaktmaterial och förnödenheter som direkt eller indirekt kommer i beröring med livsmedel. Kontaktmaterialen kan vara bland annat förpackningsmaterial för livsmedel, kärl och matbestick, matlagningsredskap och köksapparater. Enligt livsmedelslagen 21a § ska kontaktmaterialföretagarna göra en anmälan om sin verksamhet till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Kontaktmaterialföretagarna är tillverkare, importörer, distributörer eller partihandlare av kontaktmaterial. Livsmedelsföretagarna kan också vara kontaktmaterialföretagare, t.ex. partihandlare/grossister.

Anmälningsblankett för aktörer som hanterar kontaktmaterial (Anmälan enligt 26 § i livsmedelslagen) Word Pdf

I EU förpliktar lagstiftningen gällande kontaktmaterial (den s.k. ramförordningen 1935/2004 och den s.k. GMP-förordningen 2023/2006) alla kontaktmaterialföretagare att producera kontaktmaterial enligt god tillverkningssed och att utarbeta ett skriftligt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa god tillverkningssed. Kravet motsvarar livsmedelsföretagens krav för egenkontroll.

Kontaktmaterialens kemiska och mikrobiologiska kvalitet ska vara säkra och förenliga med kraven i lagstiftningen. De får inte överföra sina beståndsdelar i sådana kvantiteter som skulle kunna utgöra en fara för människans hälsa. Det får inte heller ske en oönskad förändring i livsmedlens sammansättning eller deras organoleptiska egenskaper (lukt och smak, utseende) på grund av kontaktmaterialets inverkan.

Kontaktmaterialoperatören som tillverkar, importerar eller distribuerar / marknadsför kontaktmaterial har huvudansvaret för materialets allmänna säkerhet och överensstämmelser med kraven.

Vid säkerställande av säkerheten är det väsentligt att utlåtanden om överensstämmelse med kraven och de uppgifter som framkommer i analysresultaten överförs vidare i leveranskedjan. Dokumentationen ska ange lagstiftning, rekommendationer eller riskbedömning som säkerheten och överensstämmelserna av materialen eller förnödenheterna baserar sej på. Företagaren ska ha ett system för spårbarhet av kontaktmaterialen.

 

 
02.09.2020 10:38