Hoppa till innehållet

Egenkontroll (självkontroll)

Egenkontroll (självkontroll) avser lagstadgad, systematisk och fortlöpande övervakning av verksamheten som livsmedelsbranschens företagare själv utför för att se till att livsmedel är säkra och följer livsmedelslagstiftningen. Egenkontrollen gäller alla företagare (aktörer)  i livsmedelsbranschen; från livsmedelsindustrier till kioskföretagare.

Det enklaste sättet att uppfylla självövervakningsskyldigheten är att utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll. I egenkontrollsplanen beskrivs de riskerna i verksamhet samt deras hantering. När du förbereder egenkontrollsplan kan du till exempel använda de modeller som utarbetats av Helsingfors stad. Mallen tas i bruk genom att fylla alla avsnitt med verksamhetsställets information och praxis.

Modeller för egenkontroll (självkontroll): Livsmedelsaffär (.doc) och Restaurang (.doc)

Genom kontrollen (egenkontrollen) som företagaren (aktören) i livsmedelsbranschen kontrollerar företagaren (aktören) riskerna kring hanteringen av livsmedel och säkrar att livsmedlen är hälsosamma och att informationen som ges om dem är korrekt. Företaget förutsätts ha yrkesskicklighet, kunskaper och erfarenhet att bedöma med vilken slags egen styrning och övervakning man kan säkra att produkterna är hållbara och trygga och fyller de krav som står i bestämmelserna.

Egenkontrollplanen ska beskrivas skriftligt, planen ska genomföras och genomförandet bokföras. För egenkontrollen ska det finnas en ansvarsperson som utvecklar och upprätthåller planen och introducerar de övriga arbetstagarna i egenkontrollen, samt ser till att egenkontrollplanen genomförs i praktiken i det dagliga arbetet.

Man ska se till att alla i företaget vet sin andel av genomförandet av egenkontrollen samt att de kan sköta sin andel. Efter det ska man se till att planen tillämpas dagligen, bokföringen av egenkontrollen görs rätt och i tid och att funktionsdugligheten av hela systemet utvärderas regelbundet och alltid när det sker förändringar i företagets verksamhet.
27.04.2021 09:38