Suoraan sisältöön

Egenkontroll (självkontroll)

Egenkontroll avser lagstadgad, systematisk och fortlöpande övervakning av verksamheten som livsmedelsbranschens företag själva utför. Egenkontrollen gäller alla aktörer i livsmedelsbranschen; från livsmedelsindustrier till kioskföretagare.

Funktionsdugligheten av egenkontrollen hos företagen i livsmedelsbranschen utvärderas genom inspektioner och provtagningar som utförs av livsmedelssäkerhetsenhetens livsmedelsinspektörer.

Aktören i livsmedelsbranschen svarar för att livsmedlen som han eller hon tillverkar, säljer, serverar och annars hanterar är trygga samt att konsumenterna inte vilseleds.

Genom kontrollen (egenkontrollen) som aktören i livsmedelsbranschen själv riktar mot sin verksamhet kontrollerar aktören riskerna kring hanteringen av livsmedel och säkrar att livsmedlen är hälsosamma och att informationen som ges om dem är korrekt. Företaget förutsätts ha yrkesskicklighet, kunskaper och erfarenhet att bedöma med vilken slags egen styrning och övervakning man kan säkra att produkterna är författningsenliga, hållbara och trygga.

Egenkontrollplanen ska beskrivas skriftligt, planen ska genomföras och genomförandet bokföras. För egenkontrollen ska det finnas en ansvarsperson som utvecklar och upprätthåller planen och introducerar de övriga arbetstagarna i egenkontrollen, samt ser till att egenkontrollplanen genomförs i praktiken i det dagliga arbetet.

Man ska se till att alla i företaget vet sin andel av genomförandet av egenkontrollen samt att de kan sköta sin andel. Efter det ska man se till att planen tillämpas dagligen, bokföringen av egenkontrollen görs rätt och i tid och att funktionsdugligheten av hela systemet utvärderas regelbundet och alltid när det sker förändringar i företagets verksamhet.

Livsmedelslokalernas egenkontrollsystem omfattar ett stödsystem för egenkontrollen och ett HACCP-system vid behov.DELA
06.12.2019 13:08