Hoppa till innehållet

Anläggande av livsmedelslokaler

Restauranger, kaféer, butiker, kiosker, bagerier eller motsvarande

När verksamheten i en livsmedelslokal inleds, ändras väsentligt, avbryts, avslutas eller företagaren byts ska en anmälan lämnas in via den elektroniska ärendetjänsten (web-blankett) eller skrivas på en pappersblankett (Word, PDF) och skickas till elintarviketurvallisuus@hel.fi eller till adressen: Helsingfors stads livsmedelssäkerhetsenhet, PB 58235, 00099 Helsingfors stad.

En skriftlig eller elektronisk anmälan om anläggande av en livsmedelslokal ska tillställas senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. För att försnabba behandlingen, vänligen bifoga en ritning med möbelteckning till anmälan.

Ärendets handläggare granskar anmälningsblanketten och ber om ytterligare redogörelser vid behov.

Livsmedelssäkerhetsenhet skickar ett meddelande till aktören om att anmälan har behandlats.

Handläggningen av anmälan om livsmedelslokalen omfattar anteckning av uppgifter i en databas över tillsynsobjekt som tillsynsmyndigheten upprätthåller samt en preliminär riskbedömning av livsmedelslokalen.

En avgift uppbars för handläggningen av anmälan. Avgift som motsvarar de genomsnittliga bearbetningskostnaderna. Dessutom uppbärs avgifter för inspektioner, provtagning och undersökningar enligt kommunens livsmedelskontrollplan. Antalet inspektioner och provtagning är baserad på riskbedömning av verksamheten och hur engenkontrollen (självkontrollen) fungerar.

Lokalen inspekteras och den ska uppfylla bestämmelserna som ställs på livsmedelslokaler.

Kött-, fisk- eller mjölkanläggningar

Kött-, fisk- eller mjölkanläggningar ska fortfarande godkännas.

Aktören ska fylla i och lämna in en ansökan (Word, PDF) till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi eller till adressen Helsingfors stad Registratorskontoret/ Helsingfors / Tjänster och tillstånd/ livsmedelssäkerhetsenhet, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

För dessa livsmedelslokaler som klassificeras som anläggningar görs ett beslut om godkännande innan verksamheten inleds. Till ansökan ska man bifoga en planritning samt en plan för egenkontrollen. En avgift uppbärs för handläggningen av ansökan.

Dessutom uppbärs avgifter för inspektioner, provtagning och undersökningar enligt kommunens livsmedelskontrollplan. Antalet inspektioner och provtagning är baserad på riskbedömning av verksamheten och hur engenkontrollen (självkontrollen) fungerar.04.09.2020 18:20