Hoppa till innehållet

Tillsyn över sanitära olägenheter i offentliga lokaler

Miljötjänsterna utövar som hälsoskyddsmyndighet i Helsingfors tillsyn över att offentliga lokaler eller motsvarande vistelseutrymmen inte orsakar sanitära olägenheter. Exempel på ovan nämnda offentliga lokaler och vistelseutrymmen är daghem, skolor, läroanstalter, inkvarteringslokaler, idrotts- och motionslokaler, simhallar, allmänna bastur och skönhetssalonger.

Inspektioner för utredning av sanitära olägenheter utförs på användarnas och kundernas begäran samt som planenlig tillsyn.

Om man misstänker en sanitär olägenhet ska man alltid i första hand kontakta verksamhetsutövaren (till exempel skolans rektor, daghemsföreståndaren, hotellföretagaren, idrottscentrumsföretagaren, verksamhetsutövaren för en bastu eller simhall eller skönhetssalongsföretagaren) och/eller fastighetsägaren eller en aktör som ansvarar för underhållet (i regel disponenten).

Om det uppstår meningsskiljaktigheter med parterna om huruvida det finns olägenheter eller reparationsbehov kan miljötjänsterna behandla ärendet, inspektera lokalerna och ta ställning till huruvida det finns en sanitär olägenhet eller inte. Om en sanitär olägenhet konstateras förpliktas den ansvariga aktören att eliminera olägenheten inom skälig tid.

När det gäller eliminering av sanitära olägenheter i de fastigheter som Helsingfors stad äger (t.ex. stadens skolor, daghem, ungdomsgårdar) tillkommer utredningen av olägenheterna och eliminering av dem huvudsakligen till underhållet vid Byggnader och allmänna områden inom Stadsmiljösektorn där bland annat fastigheternas tekniska disponenter arbetar.

Dessutom, när det gäller fastigheter som staden äger, medverkar miljötjänsterna som expert i stadens sektorers egna branschövergripande inomhusluftsgrupper och i stadens inomhusluftsgrupp.

Sektorernas inomhusluftsgrupper följer upp hur problem med inomhusluften åtgärdas vid enskilda objekt (daghem, skolor och ungdomsgårdar som staden äger). Stadens inomhusluftsgrupp utvecklar för sin del bland annat gemensamma arbetssätt för stadens olika sektorer för lösning av inomhusluftsproblem.06.12.2019 13:10