Hoppa till innehållet

Hälsoskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Råttobservationer

Råttan hör till stadsnaturen och observeras oftast när det finns onaturlig föda tillgänglig för råttorna, såsom fågelmat på marken, äpplen som fallit från träd eller avfall i ett dåligt skött avfallsrum.

Råttorna kan också vara aktivare än vanligt när det till exempel finns en byggplats eller ett pågående sprängningsarbete inom deras livsmiljö. Råttorna är skadedjur som kan skada konstruktioner, förorena livsmedel och sprida smittsamma sjukdomar.

Utrotningen av råttor tillkommer fastighetens ägare eller innehavare

Utrotningen av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens eller innehavarens ansvar. Därför ska man meddela ägaren eller innehavaren av tomten eller disponenten om man observerar råttor i området. Råttor inom Helsingfors grön- och gatuområden kan också anmälas direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst. Kundtjänsten vidarebefordrar informationen till personer med ansvar för skötseln av stadens allmänna områden. Stadsbor kan också anmäla sina observationer till enheten för miljöhälsa (kymp.rottahavainnot@hel.fi) som ger råd om ansvar avseende utrotning av råttor.

Sanitär olägenhet eller inte?

Enheten för miljöhälsa kan vid behov bedöma huruvida det finns så mycket råttor i ett egnahemshus-, radhus- eller höghusområde att de kan orsaka sanitära olägenheter. Då besöker en representant för enheten för miljöhälsa bland annat den anmälda platsen för att bedöma den sanitära olägenheten. Vid behov kan man dela ut ett meddelande om råttobservationer till fastigheterna i området.

Enskilda råttobservationer anses dock inte i allmänhet vara en sanitär olägenhet som föranleder åtgärder. Ifall det finns så pass mycket råttor att deras närvaro kan orsaka sanitära olägenheter kan kommunens miljöskyddsmyndighet förordna fastighetens ägare eller innehavare att utrota råttorna i sitt område. Enheten för miljöhälsa utför inte förgiftningar eller ger råd om hur förgiftningen ska utföras.

Hur kan råttproblemet förebyggas?

Råttor kan vid behov bekämpas med olika fällor och bekämpningsmedel. Det rekommenderas att bekämpningsåtgärder utförs samtidigt på flera fastigheters områden, eftersom råttor kan förekomma på ett stort område.

Råttfällor säljs till konsumenter i affärer. Fällorna ska användas enligt tillverkarens anvisningar. Vid utplacering av fällor ska man säkerställa att de inte orsakar fara för barn, husdjur eller andra vilda djur. Fällorna ska kontrolleras dagligen.

Enligt ny EU-lagstiftning kan bekämpningsmedel för bekämpning av råttor endast köpas och användas av professionella skadedjursbekämpare. Vid stora problem med råttor rekommenderas att man vänder sig till professionella skadedjursbekämpare.

Hälsoskyddslag03.06.2022 12:55