Suoraan sisältöön

Hälsoskyddet

Hälsoskyddsmyndigheten och coronavirusepidemin

Hälsoskyddsmyndigheten är inte en myndighet enligt lagen om smittsamma sjukdomar, men infektionsepidemin beaktas i tillsynen. Miljötjänsterna ger anvisningar och råd samt kontrollerar att verksamhetssätten är hygieniska. Enheten för miljöhälsa utför endast nödvändiga och brådskande inspektioner under undantagstillståndet. Inspektionernas nödvändighet avgörs alltid fall för fall. Under dessa förhållanden betjänar vi endast per e-post och telefon. Det går inte att besöka kundtjänsten.

För att stoppa coronaviruset ska man följa de gällande nationella anvisningarna om viruset. Regeringen har beslutat att offentliga sammankomster ska begränsas till tio personer. Regeringen rekommenderar även att man undviker onödig vistelse på offentliga platser. Dessutom rekommenderas att man håller ett avstånd på minst en meter till andra människor. Dessa anvisningar ska beaktas även när man vistas utomhus.

Bekämpning av legionellarisk i vattensystem

Bekämpning av legionellarisk i stängda vattensystem under coronapandemin (THL)

Coronavirus och tryggad vattenförsörjning (THL)

I förebyggandet av coronavirusinfektioner är god hygien av högsta vikt

Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid handhygienen. Detta gäller såväl personalen i offentliga utrymmen som de som använder utrymmena. Platserna för handtvätt ska vara utrustade på ändamålsenligt sätt (tvål, engångshanddukar) och därtill kan man använda handsprit (Handhygienen kan effektiveras ytterligare). Det är viktigt att se till att man hostar på rätt sätt. Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för handtvätt och hostning. Om man använder engångshandskar ska de bytas till nya tillräckligt ofta.

Enligt aktuella bedömningar fungerar vanliga rengörings- och desinfektionsmedel, såsom klor, mot coronaviruset. Coronaviruset tål varken höga temperaturer, höga eller låga pH-värden, eller solljus. Det är bra att effektivisera städningen av lokalerna: städanvisningar. Det är även skäl att ha god toaletthygien, eftersom viruset vid en coronavirusinfektion uppenbarligen utsöndras i avföringen, särskilt i sjukdomens slutskede. Toalettlocket ska fällas ner vid spolning, för att risken för droppsmitta ska minska. Som en försiktighetsåtgärd är det bra att även beakta vattenlåsens funktion.

Risken för att coronaviruset sprids via dricksvatten är enligt nuvarande uppgifter mycket liten. Det är osannolikt att obehandlat vatten kontamineras av viruset via avloppsvatten eller direkt via avföring eller upphostningar. Om coronaviruset skulle kontaminera vattenverkets obehandlade vatten är det troligt att vattenbehandling, i synnerhet desinfektion med hjälp av klor, UV-ljus och/eller ozon, skulle förstöra viruset på ett effektivt sätt.

Aktuell och mer information om coronaviruset finns på THL:s webbplats. På regionförvaltningsverkens webbplatser finns ett avsnitt med Vanliga frågor och svar om coronaviruset COVID-19. På Statsrådets webbplats finns information om den nationella telefonrådgivningen som ger information om coronaviruset (telefonnummer 0295 535 535) som även har kompletterats med en chattjänst. Även på Helsingfors stads webbplats finns aktuella meddelanden.

Hälsoskyddet

Hälsoskyddet har som mål att förebygga, minska och eliminera sanitära olägenheter i livsmiljön.

Hälsoskyddstillsyn utövas bland annat i inrättningar som levererar hushållsvatten, bassänglokaler, på badstränder, i bostäder, daghem, skolor, vårdinrättningar, barnskyddsenheter, inkvarteringslokaler, skönhetssalonger, tatueringsstudior och solarier, idrotts- och motionslokaler och allmänna bastur.

Hälsoskyddstillsyn utövas genom att inspektera objekt, analysera prov (hushålls- och bassängvatten samt vatten på badstränder) samt genom att behandla upplysningar från invånare och kunder.

Planerad hälsoskyddstillsyn (bl.a. inspektioner) är i regel avgiftsbelagd (länk till taxan). Även tagning av vattenprov är avgiftsbelagt för företagaren. Då är det i regel laboratoriet som tar och undersöker proven som fakturerar för provtagningen och analysen.

Du kan ta kontakt med miljötjänsterna om du behöver råd eller vill anmäla en hygienisk eller sanitär olägenhet:DELA
25.05.2020 13:23

Råttobservationer

Utrotningen av råttor och andra skadedjur är på fastighetsägarens ansvar. Råttor inom Helsingfors grön- och gatuområden kan också anmälas direkt till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Läs mera