Hoppa till innehållet

Småhusprojekt

Suomeksi

Byggnadstillsynen stödjer småhusprojekt på ett mångsidigt sätt. Ämbetsverket har en webbplats för småhusprojekt, en serie småhuskvällar, som framskrider i takt med planeringen av projektet samt en mångsidig samling anvisningar. Områdets tillståndshandläggare ger mera information. 

Planeringen av ett lyckat småhusprojekt inleds i tid och huvudplaneraren anställs redan i början av projektet. Även för ett färdighusprojekt ska en huvudplanerare anställas. Det är förnuftigt att anställa också övriga lagenliga planerare och en ansvarig arbetsledare för projektet i ett tidigt skede. Planeringsarbetet ges också ett realistiskt tidsschema. Man kan besöka byggnadstillsynen redan innan planeraren har valts, när tomten köpts.

Byggherren svarar för att byggandet följer bestämmelserna och att det är hälsosamt och tryggt.

Bekanta dig först med anvisningarna

På webbplatsen Jag bygger ett småhus (på finska) finns samlat information om även andra myndigheters del i småhusbyggande. På webbplatsen beskrivs i huvuddrag de olika skedena i ett småhusprojekt som genomförs i Helsingfors, från köpet av tomten till slutsynen. Där finns också videoinspelningar från föreläsningar under småhuskvällar.


Förhandsförhandlingar till grund för planering

Genast när informationen om tomten och de preliminära utkasten för det planerade byggandet har utförts, ska småhusplaneraren avtala med byggnadstillsynens tillståndsbehandlare om en tidpunkt för förhandsförhandlingar.

Vid förhandsförhandlingarna får byggherren viktig information om projektets randvillkor och säkrar att projektet kan genomföras. Det lönar sig att utnyttja energirådgivningen som finns tillhands.

Den viktigaste frågan kring planering av en småhustomt är hur tomten ska utnyttjas. Om detaljplanen styr planeringen endast beträffande byggandets mängd, ger tomtens storlek, terrängens former, väderstrecken, grannar, trafik och buller riktlinjer för arrangemangen på tomten. Placeringen av byggnader och bilplatser avgör gårdsområdets användbarhet och hurdana vyer man har från bostaden. I projektet ska man alltid beakta det omgivande stadsutrymmet och närområdena.

Tidsanpassa rätt, bygg energieffektivt

Byggnadstillsynen har traditionellt favoriserat småhusbyggare som startat planeringen i tid, oftast med en taxarabatt från oktober till januari. Även de som bygger Helsingfors-småhus, och energieffektiva objekt får tillsvidare rabatt på taxan.06.12.2019 12:28

Stadssmåhus, det vill säga townhouse

Townhouse-tomter planeras främst till Helsingfors nya stadsdelar.

Läs mer

Helsingfors-småhus

Ritningar på Helsingfors-småhus är tillgängliga för alla.

Läs mer

Gruppbyggande

I gruppbyggprojekten byggs både små- och höghus.

Läs mer