Hoppa till innehållet

Rörrenoveringar

Suomeksi

Idag måste de tekniska systemen, det vill säga hustekniken, i hus byggda på 1950–60-talen (t.o.m. 70-talet) repareras, kompletteras eller förnyas helt och hållet. 

Det är skäl att låta utföra en konditionsundersökning av vatten- och avloppsrören före reparationsbeslutet fattas. Det lönar sig inte att fatta beslutet för tidigt eller att fördröja det, så att dyra nödreparationer som orsakar driftsavbrott blir nödvändiga.

För rörrenoveringar måste man söka bygglov av byggnadstillsynen. Tillstånd för rörrenoveringar söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.

Byggplatsorganisationen beställer tid hos tillsynsmyndigheten för ett inledande möte och en slutsyn. Därtill kontrolleras utvecklingen på byggplatsen stickprovsmässigt genom uppföljningssyner. För att säkra byggarbetets kvalitet ska byggplatsens ansvarspersoner kvittera inspektionerna av de olika arbetsskedena i ett inspektionsprotokoll.

Om invånarna bor kvar i byggnaden under renoveringen ska särskild uppmärksamhet fästas vid deras säkerhet. Det är skäl att göra upp en plan för skyddande av rummen från damm och tillfällig förvaring av inventarier. Trygg evakuering via trappuppgångarna i fall av brand ska garanteras. Byggmaterial får inte förvaras i trappuppgångarna.

Det är viktigt att informera om tillfälliga arrangemang och tidtabeller, så att invånarna kan planera eventuellt tillfälligt boende under den tid som de mest störande rivnings- och dylika arbetsskedena pågår. Invånarna ska även i tid informeras om framtida reparationsprojekt, så att renoveringar av våtrum kan planeras till samma tidpunkt som förnyandet av rörsystemen.

Vid rörrenoveringar med traditionella metoder förnyas även våtrummens vattenisolering, varvid utrymmenas kvalitetsnivå säkras med en gång för flera år framåt. Det lönar sig också att ta hänsyn till utrymmesbehovet för bland annat eltekniska stammar (elstammar, ADB-, telefon- och antennsystem) när schakten för vatten- och avloppsrör planeras.06.12.2019 12:30