Hoppa till innehållet

Restauranger och uteserveringsområden

Suomeksi

Utred tillståndsfrågorna redan innan affärslokalen anskaffas

Restauranger eller kaféer kan etableras bara i lokaler som godkänts för ändamålet. Det behövs alltid bygglov om användningsändamålet för en lokal ändras, utrymmet utvidgas eller det byggs en ny förplägnadsrörelse. Det lönar sig alltid att utreda tillståndsfrågorna redan innan affärslokalen anskaffas. 

Bygglov behövs till exempel när man ämnar ändra en butikslokal eller ett kafé till en restaurang. En lokals användningsändamål kan inte alltid ändras till livsmedelslokal. Situationen är ofta sådan till exempel när ett utrymme tidigare har tjänat som kontor, lager eller bostad. Särskilt i gamla byggnader kan ändringsbehoven vara stora.

Försäkra dig alltså i förväg om att det är möjligt att utföra de ändringsarbeten som är nödvändiga för att ändra användningsändamålet för ditt objekt. För det här behöver du en byggnadsprojekterare och oftast även en VVS-projekterare och en konstruktionsprojekterare.

Sökanden är vanligen husbolaget eller byggnadens ägare.

Kom till byggnadstillsynen för förhandsförhandling

När de grundläggande frågorna är utredda ska du komma till byggnadstillsynen för förhandsförhandlingar. Vid förhandlingen går man igenom vilka planer och dokument som behövs.  

Se till att reservera tid för planeringen och byggarbetena. Din huvudprojekterare utarbetar de nödvändiga ritningarna och assisterar vid ansökan om bygglov.

I tillståndsskedet kontrolleras bland annat lokalernas utrymningsvägar och ventilationens dimensionering, ljudisoleringarna i konstruktionerna mot grannarna, toaletternas dimensionering samt utrymmets tillgänglighet.

Checklistan på bilden anger vad man ska fästa uppmärksamhet vid.

Checklista för tillståndsfrågor

Vid ändringar av användningsändamål till restaurang behövs ofta åtminstone följande planer och dokument:

  • elektronisk ansökan på adressen https://www.lupapiste.fi/sv/ med befullmäktigande av fastighetens innehavare (husbolaget).
  • utredning av besittningsrätten och styrelsens mötesprotokoll
  • huvudritningar: situationsplan med detaljplanebeteckningar, planritningar, fasadritningar, sektionsritning
  • ventilationsutredning
  • utredning över tillgängligheten
  • utredning över ljudisoleringen
  • konstruktionsritningar (om konstruktionerna ändras)
  • VVS-planer
  • ett foto av byggnaden (om fasaden ändras)
  • utredning över hanteringen av bygg- och rivningsavfall

Restaurangers terrasser

Enheten för användning och bevakning av områden uthyr av staden ägda gatu- och allmänna områden till uteservering. I hyresavtalet definieras bl.a. uteserveringsområdets läge och antalet kundplatser. 

För täckta utomhusutrymmen som avskiljs från gaturummet med vägglika konstruktioner krävs alltid dessutom ett av byggnadstillsynen beviljat åtgärdstillstånd eller bygglov. Även anordningar för utomhusreklam kan vara tillståndspliktiga. Anhåll om tillstånd för till terrassprojekt hos enheten för användning och bevakning av områden innan du söker lov för permanenta konstruktioner hos byggnadstillsynen.

Enligt 26§ i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter är det förbjudet att fortlöpande använda ljudanläggningar inom utomhusutrymmen nattetid kl. 22.00–7.00 samt på dagtid i närheten av sjukhus, åldershem, daghem eller andra motsvarande vårdinrättningar. 

Det är utom öppettider förbjudet att använda butikers och restaurangers utåtriktade ljudanläggningar. Utåtriktade ljudanläggningar ska ställas in så att det återgivna ljudet inte tydligt kan höras i bostadslägenheter när fönstren är stängda, och så att ljudet inte orimligt stör andra grannar.

Läs mer i anvisningarna

I byggnadstillsynens anvisningar berättas närmare om bygglovsansökan och de frågor du ska beakta när du grundar en restaurang eller ett café samt när du planerar och söker lov för en terrass med fasta konstruktioner.

Grundande av restaurang eller café  

Opening a restaurant or a cafe

I Terrassanvisningar i Helsingfors finns info om hyrning av områden som krävs för gatuterrasser och genomförande av terrasserna. Miljötjänsterna ger vägledning i hur du gör anmälan om anläggande av livsmedelslokaler.

Du får hjälp med att grunda ett företag av centret för stadens företagstillväxt NewCo YritysHelsinki.

Länkarna till anvisningarna syns i sidans högra kant på breda skärmar och under denna punkt på smala skärmar.

Kontaktuppgifter för förhandsförhandlingar

Din projekterare reserverar tid av områdets bygglovssekreterare för byggnadstillsynens förhandsförhandling om lov för byggande av en ny restaurang eller fasta konstruktioner på en terrass. Uthyrning av gatumark för en traditionell terrass sköts av stadsmiljösektorns enhet för områdesanvändning och -bevakning.14.09.2020 13:01