Hoppa till innehållet

Ändringsarbeten i småhus

Suomeksi

Det lönar sig att omsorgsfullt och med omdöme planera renoveringsprojekt i ett småhus. Tillräckligt tid ska reserveras för planeringen. 

Ett renoveringsprojekt börjar med att reparationsbehovet identifieras. Som följande steg lönar det sig att göra konditionsundersökningar för att undersöka husets kondition. Efter att en kompetent projekterare anskaffats kontaktar projekteraren byggnadstillsynen för eventuellt nödvändiga förhandsförhandlingar. Projekteraren utreder också detaljplanemässiga och skyddsmässiga randvillkor. Sedan lönar det sig att tillsammans med en expert undersöka alternativ för energireparationer. Till sist låter man utarbeta nödvändiga planer och ansöker om bygglov för reparationsåtgärderna.

I reparationsskedet är det värt att komma ihåg skriftliga offertförfaranden och överenskommelser. Inledningsanmälningar, ansvariga arbetsledare och myndighetsgranskningar ska också kommas ihåg. Det lönar sig att övervaka reparationerna, eftersom man bara under reparationerna kan försäkra sig om arbetets kvalitet. Efter reparationerna är skötsel och underhåll väsentliga för att bevara byggnaden och god inomhusluft. Byggnadens kondition ska kontinuerligt kontrolleras.

Information om tillstånd

För ändringar av husets fasader behövs åtgärdstillstånd. Sådana åtgärder är bland annat byte av fasadmaterial och öppnande av nya fönster eller dörrar.

Åtgärdstillstånd behövs även vid ändring av färgen på fasader och tak samt ändring av takmaterial om området eller småhuset ifråga finns i en detaljplan eller är skyddat genom byggnadsskyddslagen. På webbplatsen Helsingin värikaava (Helsingfors färgschema) finns information om val av färger på fasaderna till en byggnad.

Byggen av takskydd kräver i allmänhet bygglov, eftersom konstruktioner för takskydd kräver konstruktionsplaner. Även övriga liknande strukturella ändringar kräver bygglov, till exempel byggande av balkonger.

För tomter för bostadssmåhus behöver man inte ansöka om tillstånd för att genomföra följande åtgärder (22 § i IV kap. i Helsingfors byggnadsordning):

  1. Ändring av fasad- och takfärgen och takmaterialet på småhus och på ekonomibyggnader i anslutning till dessa om de inte är skyddade i detaljplanen eller med stöd av byggnadsskyddslagen.
  2. Byggande av en högst 20 kvadratmeter stor gårdskonstruktion. På tomten får finnas bara en, med stöd av denna bestämmelse byggd gårdskonstruktion i taget.
  3. Byggande av en högst 25 kvadratmeter stor brygga vid tomtens strand. På tomtens strand får finnas bara en, med stöd av denna bestämmelse byggd brygga i taget.

Den som bygger en gårdskonstruktion ska före planeringen kontrollera detaljplanens bestämmelser och komma ihåg att se till författningsenligheten kring projektet, bland annat kring brandsektioneringar. Bekanta dig också med anvisningarna:

Balkong- och terrassinglasning  

Staket och avgränsning av tomter

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul  

Planering av gårds- och närmiljö

Skjul och övriga konstruktioner

Ansökningar

Bygglov och åtgärdstillstånd söks via tjänsten Lupapiste. En kompetent projekterare kan bedöma vilka handlingar som behövs för tillståndsansökan i varje projekt.06.12.2019 12:29