Hoppa till innehållet

Energibestämmelser för byggnader

Suomeksi

Lagar och bestämmelser som gäller byggnaders energieffektivitet

Miljöministeriet svarar för den riksomfattande styrningen av byggande. Genom styrningen av byggandet vill man säkra att byggnader är trygga och hälsosamma, passar in i sin miljö och främjar hållbar utveckling.

I markanvändnings- och bygglagen (MBL) definieras förutsättningarna för byggande, tekniska krav och tillståndsförfarandet för byggande. Från början av 2017 antogs ändringar till lagen som även gäller kontrollen av byggnaders energieffektivitet.

Markanvändnings- och bygglagen kompletteras genom förordningar som tillsammans med miljöministeriets anvisningar finns samlade i Finlands byggbestämmelsesamling.Förordningar och anvisningar som berör energieffektivitet finns för tillfället endast på finska under underrubriken ”Energiatehokkuus”.


Energibestämmelser för reparationsbyggande

Energieffektiviteten ska beaktas även vid tillståndspliktiga renoveringsprojekt, ändringar av användningsändamål och reparationer av tekniska system (miljöministeriets förordning 4/13 samt ändring till markanvändnings- och bygglagen 958/2012).

Energireparationer av byggnader ska dock vara ekonomiskt, funktionellt och tekniskt förnuftiga. Vid granskning av hushållningen i bostadshus tillämpas i allmänhet en återbetalningstid på trettio år. Lönsamheten blir avsevärt bättre när energiförbättringar görs i samband med andra reparationer. Det lönar sig att utöver planerade åtgärder även införa alla redan utförda åtgärder kring energieffektiviteten i fastighetens långsiktsplan, emedan de kan utnyttjas vid utarbetandet av den energiutredning som behövs i tillståndsskedet.

Byggnaders energieffektivitet kan jämföras med hjälp av energicertifikat.


I byggnadsordningen ges lättnader i tillståndsplikten för installationer av luftvärmepumpar och solsamlare

Helsingfors stad uppmuntrar till att använda förnybara energikällor. I stadens byggnadsordning(2010) är installationer av luftvärmepumpar och solsamlare befriade från åtgärdstillstånd (21§). Vid placering av apparaterna ska man dock ta hänsyn till bland annat stadsbilden och säkerheten.   

Helsingfors byggnadstillsyn har uppmuntrat till energieffektivt byggande även genom rabattering av tillståndsavgifterna för lågenergibyggnader.

Se videon: Rakentamisen energiamääräykset ja neuvonta
Heidi Tulonen, Helsingfors byggnadstillsyn26.05.2021 14:43