Hoppa till innehållet

Byggnadstillsynens blanketter

Byggnadstillsynens tjänster och arkivets servicepunkt och telefontjänst håller sommarpaus i juli 11.7–31.7.2022. Det är paus i tillståndshandläggningen.
Endast de nödvändigaste anmälningarna om påbörjande av byggnadsarbete, inledande mötena samt synerna sköts under den här tiden. Byggnadstillsynens kontakuppgifter vid sommerpaus.

Suomeksi

Anmälan om skyddsrum* på finska

Ansökan om förhandsutlåtande

Ansökan om servitut, byggnadsservitut, samreglering av fastigheter

Ansökan om undantag

Avgiftsbelagd beställning

Begäran om åtgärd i byggnadstillsynsärende  

Dimensionering av luftströmmar i bostadshus Excel-blankett, PDF-blankett, med hjälp av blanketternas dimensioneringstabeller utreder ventilationsplaneraren funktionsprinciperna för bostadsbyggnadens ventilationssystem och ventilationsmängderna per lägenhetstyp. I Xls-filen kan användaren utnyttja tabellernas kalkylfunktioner. PDF-filen innehåller exempel på hur man använder kalkyltabellerna.

Energiutredning för reparations- och ändringsarbeten i byggnad på finska

Godkännande av samlingslokal för ibruktagande* på finska

Hörande av granne Blanketten används i samband med att tillståndsansökningar blir anhängiga, vid undantagsförfarande, avgörande av planeringsbehov samt vid mindre undantag

Inledningsmöte, modell till protokoll på finska

Inledningsmöte, modell till protokoll - rörrenovering på finska

Inledningsrätt, ansökan om inledande av byggnadsarbete innan bygglovet har vunnit laga kraft på finska

Inspektionsprotokoll för byggprojekt för vindslägenhet* på finska

Plan för avloppsvattensystem på finska

Projekterare på finska, redogörelse för planeringen och planerarna görs i Lupapiste då ansökan om tillstånd görs där.

Redogörelse för hantering av bygg- och rivningsavfall, på finska

Rivning av byggnad, rivningstillstånd, anmälan om rivning på finska

Sammandrag av inspektionsprotokoll på finska, Sammandraget av inspektionsprotokoll innehåller uppgifter om ansvarspersonerna för inspektionerna i olika byggskeden och vem som utfört inspektionerna samt byggherrens anmälan inför slutsynen.

Sammandrag av inspektionsprotokoll - reparations- och ändringsprojekt på finska

Uppgiftsförteckning och checklista*, som bilaga till ansökan/anmälan om deltidsanlitad ansvarig arbetsledare och arbetsledare för specialområde, på finska

Utredning om fastighetens vatten- och avloppsanordningar på finska

 

*kan endast skrivas ut28.06.2022 20:40

Lupapiste

Största delen av ansökningarna om bygglov görs elektroniskt i den riksomfattande tjänsten Lupapiste.

Till Lupapiste