Hoppa till innehållet

Byggnadstillsynens anvisningar A-Ö

Suomeksi  

I byggnadstillsynens anvisningar får du råd om att utarbeta en tillståndsansökan samt om planering och byggande.

Byggnadstillsynens tjänster håller sommarpaus i juli 11.7–31.7.2022. Det är paus i tillståndshandläggningen. Endast de nödvändigaste anmälningarna om påbörjande av byggnadsarbete, inledande mötena samt synerna sköts under den här tiden.

Ansökan om åtgärdstillstånd för byggande av behandlingsapparater för hushållsavfallsvatten i glesbygden på finska

Anvisning om byggsätt vid högt byggande på finska

Anvisning för inkvarteringsverksamhet i bostad

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul

Balkong- och terrassinglasning

Belysning av fasader och gårdsområden på finska

Bilplatser: beräkningsanvisningar i anslutning till beräkningen av våningsytan i trapphus i bostadsvåningshus på finska

Byggande i koloniträdgårdar

Bygglov för ändringar i våtrum

Bygglovsansökan eller begäran om utlåtande för rökrum på finska

Bygglovsförfarande vid rörrenovering
på finska

Byggnadsritningarnas skalor och filformat

Byggnadsservitut på finska

Byggplatsvatten på finska  

Byggplatsvatten: Entreprenörens minneslista på finska

Elektroniska bildväxlande reklamanordningar på finska 

Energieffektivitet vid reparationer

Fasadfärger och -färgändringar, förfarandeanvisning

Fastställande av byggprodukters duglighet, anvisning och blankett (.xlsx) hEN Helpdesk på finska Fastställande av byggprodukters duglighet HSR-byggnadstillsynens tolkningskort A1-701 på finska

Fuktkontroll under byggandet, förfarandeanvisning på finska

Fönster- och dörrändringar  

Fönster och dörrar: projektanvisning för reparation och ändring, Byggnadsinspektionsföreningen RTY, 2014 på finska  

Fönsterreparationer och -ändringar, förfarandeanvisning på finska

Föredragningsmaterial

Förhandsförhandling

Grundande av restaurang eller café

Grundvattenområde: anvisning om byggsätt vid byggande på viktiga grundvattenområden på finska

Grönrum och balkong på finska

Hamnholmens sommarhyddor

Hantering av dagvatten på tomter på finska

Huvudritningarnas innehåll på finska

Hörande av granne (blankett och anvisning)

Inledande möte för och tillsyn av småhusbyggplatser

Inledningsrätt

Inlämning av specialplaner på finska

Jordvärmebrunnar  på finska

Miljöåtgärder

Montering av solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar

Numrering av byggnader - anvisningen uppdateras. Du kan ta reda på en byggnads bestående byggnadsbeteckning med hjälp av Helsingfors stads karttjänst på adressen http://kartta.hel.fi 

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Placeringsprinciper för anordningar för utomhusreklam

Planering av gårdar och ändringsarbetenas tillståndspliktighet på finska

Planeringsanvisningar för byggande av konstruktioner under allmänna områden (Gatu- och trafikplaneringens anvisning, på finska)

Regionalt undantagsbeslut för vindsbyggande 2014 på finska

Reklamanordningar på byggnader

Reklamvepor och banderoller på fasader på finska

Rivning av byggnader

Rökventilation i byggnader på finska

Schaktmassor samt byggnads- och rivningsavfall - hanteringsanvisning på finska

Sekretessbelagda uppgifter i ansöknings- och övriga tillståndshandlingar

Skjul och övriga konstruktioner på finska

Skyldighet att inrätta skyddsrum på finska
  
Småhus från återuppbyggnadsperioden, anvisningar om reparationspraxis, 2014 på finska

Småhusplanering: minneslista (bildanvisning på finska)

Specialförfarande på finska

Stadsbildsmässigt utlåtande

Staket och avgränsning av tomter

Tillgänglighet / Bostadsplanering, tillgänglig byggnad, bildbilaga på finska

Tillstånd, anmälningar och avtal för byggplatser (tillståndstabell) på finska

Trädfällning på tomter, se även Flygekorrkartering i Helsingfors 2019 , på finska

Undantag och mindre undantag i samband med bygglov på finska 

Uteserveringsområden eller terrasser

Verksamhet inom kraftledningsområden på finska

Vindslägenheter

Vindsbyggande 

Vindsbyggande, zonkarta 2014

Värmebrunn, ansökan om åtgärdstillstånd - anvisningen uppdateras

Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder

Åtgärdstillstånd på finska02.04.2022 16:50

Byggnadstillsynens anvisningar enligt projekttyp

Byggnadstillsynens anvisningar enligt projekttyp.

Till anvisningarna