Hoppa till innehållet

Handläggningstiderna vid Helsingfors byggnadstillsyn

Suomeksi

Handläggningstiden för en ansökan eller ett rättelseyrkande som lämnats in till byggnadstillsynen beror bland annat på ansökningshandlingarnas kvalitet, projektets omfattning och tidpunkten för inlämnandet av ansökan. Våren är den brådaste tiden vid tillståndshandläggningen.

En ansökan som är i ordning handläggs snabbare

I listan nedan anges den genomsnittliga tiden för den egentliga handläggningen av ansökningar vid byggnadstillsynen inom parenteser. Handläggningen av till exempel bygglov för ett nytt småhus tar i genomsnitt 29 kalenderdagar när alla ansökningshandlingar är i skick.

En bristfällig ansökan fördröjer handläggningen

Vi får många bristfälliga ansökningar, som vi måste be kunderna komplettera. Handläggningstiden, som beräknas från den första inlämningsdagen och som inkluderar tiden för kompletteringar, anges i listan utan parenteser.

Småhusbyggare får till exempel lov i genomsnitt 98 dagar efter att ansökan lämnats in. Handläggningstiden för bygglov för småhus förlängs ofta med flera veckor på grund av obefintliga eller ofullständiga grundundersökningar, brister i sökandens hörande av grannarna och oklarheter i fastighetsbildningen.
 

Tillstånds- eller beslutstyp Genomsnittlig handläggningstid dygn*   
Bygglov för ny byggnad  
- småhus   98   (29)
- bostadsvåningshus, affärs-, kontors- eller industribyggnader osv. 102 (32)
Bygglov för vindsbyggande 140 (51)
Bygglov för utvidgning 113  (43)
Bygglov för ändring  
- ändringar av användningsändamål, ändringar av konstruktioner osv. 78  (26)
- rörrenoveringar 64  (14)
Åtgärdstillstånd  
- skjul, staket, färgsättning av fasader, reklamanordningar osv. 56   (18)
- värme-/energibrunnar 22   (3)
Godkännande av arbetsledare 18
Beslut om rättelseyrkande 87   
RStiftande av byggnadsservitut 70  
Beslut om samreglering av fastigheter 52  


*De ovan angivna tiderna är medeltal av handläggningstiderna under åren 2014-2016.

Du kan påskynda handläggningen genom att säkerställa att alla nödvändiga handlingar är i skick innan ansökan lämnas in.

Utöver tiden som går till handläggningen bör kunden även vara beredd på eventuella förhandsförhandlingar före handläggningen. Efter att beslutet har utfärdats går det beroende på beslutet minst 14 eller 30 dagar innan det vinner laga kraft.06.12.2019 12:26