Hoppa till innehållet

Hyrning och ingärdning av gatumark

Suomeksi / In English

Stadsmiljösektorn hyr ut mark och beviljar tillstånd för i första hand tillfällig användning av allmänna områden – gator, torg och parker – för byggplatsens behov. Även underjordiska konstruktioner som sträcker sig under gator, torg eller parker kräver tillstånd.

Enheten för övervakning och användning av områden kan av motiverat skäl återkalla en nyttjanderätt, begränsa en nyttjanderätt eller ändra villkoren för en nyttjanderätt.   

Tillfälliga byggplatsbyggnader

Tillfälliga byggplatsbyggnader kan placeras på gatu- eller andra allmänna områden till vilka enheten för övervakning och användning av områden har beviljat nyttjanderätt.   

Grävning på allmänna gatu- och trafikområden

Grävningar och sprängningsarbeten på gatu- eller andra allmänna områden som innehas av staden kräver markägarens samtycke. Vid Helsingfors stad beslutar enheten för övervakning och användning av områden om beviljande av samtycke. Bulleranmälningar lämnas vid behov in till miljötjänsterna.   

Placering av permanenta konstruktioner under gatuområden

Stadens planeringsanvisningar om konstruktioner som byggs under allmänna områden anger hur man ska förfara när ett byggnadsobjekts konstruktioner sträcker sig under gator eller parker. Anvisningarna ger också riktlinjer om vad som ska beaktas vid planering av sådana konstruktioner.   

För konstruktioner som sträcker sig under parker och gatumark ska alltid sökas om placeringstillstånd vid enheten för övervakning och användning av områden. Man ska redan när planeringen av ett projekt inleds vara i kontakt med de sakkunniga vid enheten.06.12.2019 12:33