Hoppa till innehållet

Byggplatsens anmälningar

Suomeksi / In English

Byggplatsen är förpliktad att anmäla eller söka om tillstånd eller samtycke för ett flertal åtgärder. I den bifogade tabellen Tillstånd, anmälningar och avtal som krävs på byggplatser (på finska) har samlats information om följande tillstånd och anmälningar:

 1. resning av konstruktioner och anläggningar, till exempel master, behållare och skorstenar, samt åtgärder som förändrar byggnaders utseende samt byggande av jordvärme (värmebrunnar eller värmeuppsamlingsrörsystem), byggande och ändrande av fastighetsspecifika avloppssystem,
 2. schaktningsarbeten som förändrar landskapet, trädfällning eller andra med detta jämförbara ingrepp,
 3. planer eller utredningar med anknytning till byggprojekt,
 4. grävning på gatu- eller andra allmänna områden,
 5. placering av konstruktioner (till exempel avloppsrör) och/eller avledning av vatten från byggplatser till allmänna områden (långvariga byggplatser),
 6. uthyrning av allmänna områden till byggarbeten, till exempel ingärdning av gator eller parker till arbetsplatsområden,
 7. avledning av vatten från byggplatser till områden eller tomter som ägs av idrottstjänster, Helsingfors Hamn eller privata parter,
 8. avledning av vatten från byggplatser till tomter som ägs av staden,
 9. avledning av vatten till avlopp för dagvatten-, avloppsvatten eller blandvatten,
 10. avledning av avloppsvatten som skiljer sig från hushållsavloppsvatten och innehåller till exempel skadliga ämnen, såsom vatten från återställning av förorenad mark, till avlopp för avlopps- eller blandvatten,
 11. tillfällig verksamhet som skapar buller och vibrationer,
 12. rening av förorenad mark,
 13. renovering av externa ytor på byggnader och
 14. verksamhet som kan förorena vattendrag (till exempel långvariga byggplatser därifrån vatten som är skadligt för miljön leds till dagvattenavlopp eller direkt till vattendrag) och
 15. byggnads- eller rivningsarbete som kan orsaka osedvanliga utsläpp eller åtgärder vid avfallshanteringen. 

För tillståndspliktiga byggprojekt ska bygglov sökas. Dessutom ska byggaren innan arbetena inleds lämna bland annat in en inledningsanmälan och ställa upp en byggplatstavla.

Inledningsanmälan

Inledningsanmälan lämnas till in byggnadstillsynen.

Byggplatstavla

På byggplatser som väsentligt påverkar omgivningen ska i god tid innan arbetet inleds informeras på finska och svenska på byggplatstavlor eller genom annan informering. Informationen om byggplatsen ska ange arbetets objekt och adress, vem som inleder byggprojektet jämte dennes kontaktuppgifter samt beräknad tid för inledande och färdigställande av objektet.06.12.2019 12:33