Hoppa till innehållet

Bostadstjänster

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1691
Visa på kartan

Tillsyn över valet av hyresgäster

Över 75 procent av bostäderna som ägs av Helsingfors stad är statsbelånade eller räntestödda hyresbostäder.

Enligt lagen ska kommunen utöva tillsyn över att de principer för valet av hyresgäster som gäller arava- och räntestödshyresbostäder iakttas. Syftet med valet av hyresgäster är att bostäder erbjuds dem som mest behöver en hyresbostad. Samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i huset och ett i socialt hänseende välbalanserat bostadsområde.

Ansvariga för tillsynen i Helsingfors är bostadstjänster vid stadsmiljösektorn. Närmare information om principerna vid valet av hyresgäster finns i bilagorna. Hyrorna för arava- och räntestödsbostäder fastställs enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) övervakar att självkostnadsprincipen iakttas. Mer information: http://www.ara.fi/sv-FI.28.09.2020 12:25