Hoppa till innehållet

Utredning av sanitära olägenheter

Syftet med bostadsinspektionen är att ta reda på om förhållandena i bostaden medför sanitära olägenheter. Inspektionen är varken en syneförrättning i likhet med bedömning av bostadens skick eller för att utarbeta en reparationsplan. De sanitära förhållandena i bostaden bedöms i regel inte medan arbeten för reparation eller renovering pågår.

Alla parter informeras i regel på förhand om inspektionen. Inspektioner utförs huvudsakligen under tjänstetid. Bostadsinspektionen görs med metoder som inte skadar konstruktionerna. Inspektionen omfattar bland annat observationer som baserar sig på sinnesförnimmelser, kontroll av huruvida ventilationen fungerar samt bedömning av konstruktionernas skick. En del av miljötjänsternas undersökningar och mätningar är avgiftsbelagda, såsom bullermätningen. Avgifterna tas ut från den som bär ansvaret för olägenheten.

Det upprättas ett inspektionsprotokoll över inspektionen som skickas till alla parter. Om miljötjänsterna konstaterar sådana förhållanden i bostaden som kan medföra sanitära olägenheter för personer som vistas i bostaden, uppmanas den som bär ansvaret för olägenheten att vidta åtgärder för att utreda, avhjälpa eller begränsa olägenheten och de faktorer som lett till den. Om uppmaningen inte iakttas, har miljö- och tillståndssektionen möjlighet att ge en förpliktande reparationsorder, som kan förenas med exempelvis vite. Parterna hörs skriftligen innan ordern ges.

Miljötjänsterna tar inte ställning till reparationssättet eller vem som utför reparationen, utan valet av reparationssättet och vidtagandet av åtgärder samt övervakningen under arbetet tillkommer den ersättningsskyldige parten. Miljötjänsternas uppgifter omfattar inte heller tillfälliga arrangemang avseende boende eller andra omständigheter under reparationerna eller kostnader för dessa. Om miljötjänsterna inte konstaterar förhållanden som medför sanitära olägenheter i bostaden, upphör behandlingen av åtgärdsbegäran vid miljötjänsterna.

Man har rätt att på begäran få beslut som fattas av miljöhälsoenhetens chef om miljötjänsternas avgörande. I beslutet får ändring sökas hos miljö- och tillståndssektionen. Sektionens beslut kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare hos den högsta förvaltningsdomstolen. Regionförvaltningsverket och justitieombudsmannen utövar tillsyn över miljötjänsternas verksamhet.

Lagstiftning och anvisningar som ska tillämpas
10.08.2021 09:51