Hoppa till innehållet

Materialutsläpp och luktolägenheter

Materialutsläpp

Byggnads- och ytmaterial samt inredningsmaterial och lösöre orsakar materialutsläpp i inomhusluften. Utsläppen består av lösningsmedelsrester, råvarurester, reaktions- och nedbrytningsprodukter efter tillverkningsprocesser samt av tillsatsämnen. Förhållandena i byggnaden har en avgörande inverkan på mängden materialutsläpp, deras kvalitet och varaktighet.

En av de viktigaste faktorerna är konstruktionernas fuktighet. På samma sätt som vid renovering av byggnader ska man vid nybyggnad fästa uppmärksamhet vid att man har låtit konstruktionerna torka tillräckligt länge före ytbeläggning.

I fuktiga och/eller alkaliska förhållanden uppfyller en del av materialen inte de krav som ställts på dem. Detta kan leda till en kemisk nedbrytning av material som gör att det frigörs till och med stora halter av sådana föreningar i inomhusluften som under gynnsamma förhållanden inte frigör sig från material. Dylika föreningar är till exempel ammoniak och 2-etyl-1-hexanol. Den sistnämnda hänför sig till bland annat utsläppen från plastmattor och mattlim.

Om fuktighetshanteringen under byggtiden har sköts korrekt och man har valt produkter i klass M 1 med låga utsläpp som material, minskar utsläppen från nya material till sedvanlig nivå senast efter ett halvt år från det att huset färdigställdes. Med tanke på säkerställande av inomhusluftens kvalitet rekommenderas en effektiviserad ventilation under de första boendemånaderna.

Flyktiga organiska föreningar eller VOC

VOC-föreningarna i inomhusluften härstammar huvudsakligen från utomhusluften, byggnads- och inredningsmaterial och invånarna. Stora halter orsakar sanitära olägenheter men det finns bara få officiella riktvärden.

Mängden kemiska föreningar som är vanligt förekommande i inomhusluften beskrivs med den totala halten av flyktiga organiska föreningar (TVOC) som mätts i luften. Enligt social- och hälsovårdsministeriets Anvisning om boendehälsa kan TVOC-halterna i inomhusluftsproven anses vara exceptionellt höga om de överskrider 400 µg/m3.

Luktolägenheter

Det kan komma in olika lukter i rumsluften antingen utifrån, via byggnadskonstruktioner, ventilationskanaler eller från avlopp. Lukterna är alltid på något sätt bundna till ventilationen och dess funktionalitet.

Lukter kan överföras från en lägenhet till en annan via ventilationskanaler som fungerar dåligt. Även en för stor tryckskillnad mellan lägenheten och utrymmena omkring kan leda till att luft överförs genom konstruktionerna.

Cigarrettlukt

Lukttröskeln för cigarrettrök är mycket låg och därför kan även små halter upptäckas sensoriskt. Om cigarrettlukt konstateras i en lägenhet där man inte röker kan man förplikta fastighetsägaren (bostadsaktiebolaget) att utreda orsaken till problemet och vidta åtgärder i syfte att avhjälpa den sanitära olägenheten. Det är dock möjligt att förplikta till åtgärder endast om lukten kommer in i lägenheten genom konstruktionerna mellan bostäderna eller via trapphuset eller ventilationskanalerna.

Olägenheten bedöms när fönstren och balkongdörren är stängda och ventilationen annars fungerar normalt. Förbudsbeslutet ska bygga på en tillräcklig bevisning på en sanitär olägenhet som bedöms utifrån hur stark cigarrettröken är och hur ofta den förekommer i bostaden.

Avloppslukt

I de flesta lokalerna kan då och då förekomma svag avloppslukt som orsakas till exempel av att vattenlåsen har torkat ut under längre användningsavbrott. Om avloppslukten förekommer ofta eller om den är stark kan man tala om en sanitär olägenhet.

Orsaken till problemen med avloppslukt kan utöver avlopp som är i dåligt skick eller fungerar dåligt också vara till exempel tryckväxlingar till följd av ventilationen. Ventilationsrören för avlopp på taket kan frysa över vintern vilket hindrar avloppets normala verksamhet.

Övriga lukter

Det kan också komma in andra skadliga lukter i bostäder och andra vistelseutrymmen till exempel från garage (avgaser, flytande bränslen) eller från ett arbetsrum där det uppstår skadliga utsläpp. Även fukt- och mögelskador i konstruktioner samt olika slags materialutsläpp kan orsaka luktolägenheter.06.12.2019 11:50