Hoppa till innehållet

Inomhusluften i bostaden

Allmänt om ventilation

Ventilation är en central faktor som påverkar inomhusluftens kvalitet. Med hjälp av ventilationen förs frisk luft in och använd luft ut. Luft förs in i vistelseutrymmena och förs ut från så kallade smutsiga rum (kök, sanitetutrymmen) där det uppstår mest orenheter och fukt.

Självdragsventilation

Självdragsventilation är ett traditionellt ventilationssätt där man sätter luften i rörelse med hjälp av tryck- och värmeskillnader mellan inomhusluften och uteluften. Fördelen med självdragsventilationen är att den är lätt att använda eftersom det inte finns några maskiner som behöver underhållas.

Problemet är en dålig justerbarhet eftersom luftströmmen varierar beroende på väderförhållanden. Tillräcklig tillförsel av ersättningsluft är en förutsättning för att självdragsventilationen fungerar. I gamla byggnader kan rökkanalerna vara i dåligt skick vilket leder till att lukter kan överföras från en bostad till en annan via rökkanalerna.

En delvis mekanisering av självdragssystem till exempel till spisfläktar eller kanalfläktar är inte önskvärt eftersom det kan ändra tryckförhållandena i byggnaden och kanalerna och och störa luftflödet i kanalerna. 

Maskinell frånluftsventilation

Maskinell frånluftsventilation är det vanligaste ventilationssättet i bostäder. Det innebär att den använda luften förs ut från bostaden maskinellt och ersättningsluften förs in via fönster eller friskluftsventiler. Med hjälp av maskinell frånluftsventilation är det enklare att säkerställa en tillräcklig luftväxling under alla årstider än med hjälp av självdragsventilation.

De mest rekommendabla kanalerna för ersättningsluft är friskluftsventiler på övre fönsterkarmar eller högst uppe på ytterväggar. Ett annat alternativ är att ta bort tätningen från övre kanten av fönstren.

Maskinell till- och frånluftsventilation

Maskinell till- och frånluftsventilation är ett system där tilluft blåses in i inomhusutrymmen maskinellt och värms upp. Med hjälp av systemet kan man säkerställa en tillräcklig ventilation utan drag i alla utrymmen.

Maskinell till- och frånluftsventilation lämpar sig speciellt bra i lokaler där behovet av luft är stort. I tilluftsmaskiner kan man använda effektiva filter vilket gör att tilluften kan rengöras bättre än i andra ventilationssystem. Om det har kopplats ett fuktnings- och/eller avkylningssystem till den maskinella till- och frånluftsventilationen talar man om luftkonditionering.

Maskinell till- och frånluftsventilation är det dyraste systemet sett till investeringskostnaderna, men kan spara energi vid användningen tack vare värmeåtervinningssystem.

Maskinell till- och frånluftsventilation kräver alltid noggrant underhåll. En luftväxlingsanläggning som sköts dåligt kan orsaka betydliga inomhusluftproblem!

Rengöring och underhåll av ventilationsmaskiner

Hälsoskyddsmyndigheter kan bestämma att till- och frånluftskanalerna bör rengöras om det i dessa finns damm eller annan smuts som kan ses med blotta ögat. Fastighetens ägare (till exempel bostadsaktiebolaget) är ansvarig för att rengöra kanalerna. Invånarna ska se till att ventilationsventilerna rengörs regelbundet.

Det finns skäl att rengöra ventilerna (och fettfiltret i spisfläkten) minst en gång om året och vid behov även oftare. Smutsiga ventilationsventiler och -kanaler minskar luftväxlingen i lokalerna. Dessutom försvagar smutsiga tilluftsmaskiner inomhusluftens kvalitet.

Inomhusluftstemperatur

I social- och hälsovårdsministeriets Anvisning om boendehälsa (SHM:s handböcker 2003:1) fastställs följande goda och försvarliga nivåer för inomhusluftstemperaturen i bostäder och andra motsvarande vistelseutrymmen och för konstruktionernas yttemperaturer:
 

  Försvarlig nivå oC  God nivå oC
Rumsluftens temperatur 18 21
Väggens yttemperatur 16 18
Golvets yttemperatur 18 20
Punktspecifik yttemperatur 11 12


Rumsluftens temperatur får inte överskrida + 26 oC, om höjningen av rumstemperaturen inte beror på att utomhusluften är så varm. Yttemperaturerna mäts som medelvärden i enlighet med standarden SFS 5511.

Inomhusluftens relativa fuktighet

Den önskvärda nivån för inomhusluftens relativa fuktighet är 30–40 procent under uppvärmningssäsongen. Högre fuktighet under uppvärmningssäsongen kan vara ett tecken på otillräcklig ventilation, medan en lägre fuktnivå kan bero på effektiv ventilation och/eller för varm inomhusluft. Sommartid kan inomhusluftens relativa fuktighet bli hög (60–80 %) på grund av väderförhållanden.

Drag

Dragighet beror oftast på problem med ventilationen: Bristfällig tätning kring fönstren, luftläckor i konstruktionerna, tilluftsventiler som är felplacerade eller av fel modell, eller för stora luftströmmar. För låga temperaturer i konstruktionerna kan också orsaka en känsla av drag. För låga temperaturer i konstruktionerna kan bero på otillräcklig värmeisolering eller en så kallad köldbrygga, som leder in kyla från utomhusluften i konstruktionerna.

Yttemperaturer i konstruktioner

Orsaken till en för låg temperatur i konstruktionerna kan vara otillräcklig värmeisolering eller en så kallad köldbrygga som leder den kalla utomhusluften in i de inre konstruktionerna. Också en för låg inomhusluftstemperatur kan leda till att konstruktionerna svalnar av.09.07.2020 12:27