Hoppa till innehållet

Bullerstörningar

I boendemiljö orsakas buller av bland annat trafik, industrianläggningar och byggplatser. Orsaker till buller inne i byggnader är olika tekniska apparater samt verksamheten i byggnaden.

Boendemiljöövervakningen kan med stöd av hälsoskyddslagen ingripa i till exempel bullerstörningar som orsakas av tekniska apparater i byggnader samt i problem till följd av bristfälliga ljudisoleringar.

Buller som orsakas av de som använder lokalerna (till exempel störande livsstil i en bostad) är ordningsfrågor i vilka man kan vända sig till bostadsaktiebolaget eller i sista hand till polisen.

Buller från tekniska apparater

Tekniska apparater som orsakar buller i bostäder och andra vistelseutrymmen kan vara till exempel ventilationsapparater, kylapparater, hissar, vattenarmaturer, maskiner i tvättrum, transformatorstationer m.m.

Ljudisolering

En bristfällig ljudisolering av konstruktioner kan leda till att ljud från normalt boende kan höras och upplevas som störande i intilliggande lägenheter. Av gamla byggnader kan inte förutsättas en ljudisoleringsnivå som skulle stämma överens med de nuvarande byggbestämmelserna.

Om till exempel normalt tal hörs tydligt och förståeligt i en intilliggande lägenhet kan ljudisoleringen vara så dålig att den kan anses utgöra en sanitär olägenhet. Bullerstörningar kan också orsakas av för starka stegljud. 

Ljudisoleringens bristfällighet kan fastställas genom luft- och stegljudsisoleringsmätningar. Stadsmiljösektorns miljötjänster utför inte dessa mätningar.

Buller som orsakas av verksamhetsutövare

En del av verksamhetsutövarna kan orsaka störande buller i närliggande bostäder och i närmiljön. Stadsmiljösektorns miljötjänster kontaktas oftast på grund av buller som orsakas till exempel av musik på restauranger, varutransporter till mataffärer och olika tekniska anordningar.

Åtgärdsgränser för buller

När det gäller bullerstörningar i lägenheter tillämpar Helsingfors stads miljöcentral de åtgärdsgränser för bullernivåer som fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om hälsosamt boende (545/2015).

Vad kan invånaren göra?

Den som lider av bullerstörningar ska anmäla den upplevda olägenheten först till disponenten och om möjligt också till personen som orsakar bullerstörningen.  

Om bullerstörningen inte kan avskaffas eller minskas till en tillfredsställande nivå och den bedöms orsaka en sanitär olägenhet kan den berörda parten ta kontakt med stadsmiljösektorns miljötjänster. 

Det lönar sig för invånaren att göra så exakta iakttagelser som möjligt om bullerstörningen (till exempel bullerkällan, dess styrka, ljudkvalitet och tidpunkt) så att bullerstörningen kan utredas närmare.

Trafikbuller och boende. Råd för bullerbekämpning i bostadshus (pdf 4 Mt)
 06.12.2019 11:49