Suoraan sisältöön

Kotihoidon ja palveluasumisen piirissä, laitoshoidossa sekä sairaalahoidossa olevien hammashoito

Yleistä

 • Maksujen perimisen kannalta on ratkaisevaa, sisältyykö välttämätön hammashoito johonkin toiseen palveluun, jonka piirissä asiakas mahdollisesti on
 • Kotihoidon ja palveluasumisen piirissä, laitoshoidossa sekä sairaalahoidossa oleville annetaan hammashoitoa samoilla kriteereillä kuin muillekin kuntalaisille
 • Hoitava hammaslääkäri päättää tarpeellisesta / välttämättömästä hoidosta.
 • Helsinkiläisiltä hengityshalvauspotilailta ei peritä asiakasmaksuja.

Laskutus

Kotihoidon asiakkaat

 • Kotona annettavasta hammashoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 15,00 euroa hammaslääkärin ja 9,50 euroa hammashoitajan sekä suuhygienistin antamasta hoidosta. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin enintään kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.
 • Mikäli potilaalta peritään kotihoidon kuukausimaksu, ei tilapäisestä käynnistä peritä erillistä maksua.
 • Hammashoitolassa annettavasta hoidosta peritään normaalit asiakasmaksut.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat

 • Asiakkaalla on palveluasumisen pitkäaikaispäätös.
  • Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 15,00 euroa hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja 9,50 euroa hammashoitajan sekä suuhygienistin suorittamasta kotikäynnistä. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin enintään kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.
 • Hammashoitolassa annettavasta hoidosta peritään normaalit asiakasmaksut.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon asiakkaat

 • Asiakkaalla on laitosasumisen pitkäaikaispäätös.
  • Asiakkaan/potilaan pitkäaikaismaksu sisältää kaiken hänen tarvitsemansa hoidon, myös hoidon HUS:ssa eikä häneltä peritä mitään muita maksuja.
 • Laitoshoito Kivelän, Koskelan, Myllypuron ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa sekä ostopalveluyksiköissä.
  • Tarpeellinen suun hoito sisältyy hoitopäivämaksuun, joten siitä ei laskuteta.
 • Hammasteknisistä kuluista laskutetaan aina potilasta. Potilaan perushoidosta vastaava yksikkö huolehtii siitä, että laskun maksaa joko potilas tai kyseinen yksikkö.
 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat eivät saa yksityisestä hammashoidosta Kela-korvausta.

Sairaalassa hoidossa oleva potilas

 • Sairaansijalla hoidettavan potilaan hammassairauksien hoidosta ei peritä eri korvausta, jos hammashoito on potilaan muun sairauden hoitamiseksi tai muun sairauden vaatiman lääkityksen vuoksi tarpeellinen, minkä tulee ilmetä lääkärin antamasta lähetteestä.
 • Hammasteknisistä kuluista laskutetaan aina potilasta. Potilaan perushoidosta vastaava yksikkö huolehtii siitä, että laskun maksaa joko potilas tai kyseinen yksikkö.

Rintamaveteraanit

 • Rintamaveteraaneilta ja heidän lisäkseen henkilöltä, jolla on todistus miinanraivaustehtävään osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. 

Toimeentulotukiasiakas

 • Hammashoidon maksut peritään toimeentulotukiasiakkailta samoin perustein kuin muiltakin potilailta.    18.11.2020 13:18

Yksityisen hammashoidon korvaus

Yksityisen hammashoidon korvauksista lisätietoa Kelan verkkosivuilla.

Kela