Suoraan sisältöön

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä tuloihin perustuvia maksuja.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11§). Jotta maksua alennetaan tai jätetään perimättä, tulee asiakkaan hakea sitä itse vapaamuotoisella hakemuksella tai käyttää Helsingin kaupungin omaa hakemusta.

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot.

Helsingin kaupungin asiakasmaksut -yksikkö käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun alentamista koskevat hakemukset.

Asiakasmaksun alentamista voi hakea tulosidonnaisiin sosiaalihuollon maksuihin:

 • jatkuva kotihoito (paitsi tukipalvelut: ateria, siivous, sauna)
 • iäkkäiden palveluasuminen
 • pitkäaikainen laitoshuolto
 • päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasmaksut
 • vammaispalveluiden asiakasmaksut.

Terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin ei voi hakea alentamista tai perimättä jättämistä. Näitä ovat

 • poliklinikkamaksut
 • suun terveydenhuollon maksut
 • sarjahoitomaksut, kuten fysioterapia.

Mikäli olet tyytymätön Helsingin kaupungin terveydenhuollon palvelusta perittävään asiakasmaksuun, löydät ohjeet oikaisumenettelyyn alla olevasta linkistä:

Tyytymättömyys terveydenhuollon asiakasmaksuun

Hakeminen, liitteet ja päätös

Asiakas voi hakea maksun alentamista kahdella eri tavalla:

 1. Asiakas täyttää hakemuksen (linkki alla) ja toimittaa sen sekä tarvittavat liitteet asiakasmaksut-yksikköön.
  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen, hakemus (pdf)
 2. Asiakas tekee vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa sen tulo- ja menotositteineen asiakasmaksut-yksikköön.

Yhteystiedot:
Sosiaali- ja terveystoimiala / Asiakasmaksut-yksikkö
PL 6032
00099 Helsingin kaupunki

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi

 • mitä maksua alentaminen koskee
 • mille ajalle tai mistä lähtien maksualennusta tai vapautusta haetaan
 • perustelut sille, millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa toimeentuloa.

Huomioitavat menot

Asiakasmaksun alentamishakemuksen liitteiksi tarvitaan kopiot huomioitavista menoista:

 • Tiliotteet kaikista (myös puolison) tileistä viimeisen kahden kuukauden ajalta, joista ilmenee seuraavat menot:
  • vuokra / yhtiövastike
  • sähkö
  • vesimaksu
  • asuntolainan korot
  • opintolainan korot
  • auton ostoon liittyvät korot, jos auton hankintaan on myönnetty tukea vammaispalvelulain perusteella
  • lisäverot (ko. kuukaudelle)
  • kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivätoimintamaksu
  • turvapuhelin
  • elatusapu
  • ulosoton tai velkajärjestelyn maksupäätös tai maksusuunnitelma
  • pitkäaikaiset reseptilääkkeet (määrätty 3 kuukaudeksi tai yli). Liitteeksi asiakkaan tulee esittää reseptit ja kuitit pitkäaikaisista lääkkeistä. Lääkekustannuksia huomioidaan enintään vuotuisen lääkekaton verran.
  • peruskotivakuutus. Liitteeksi viimeisin lasku.

Hakemuksessa tulee kertoa, mille ajalle tai mistä lähtien maksualennusta tai vapautusta haetaan sekä mitä palvelua hakemus koskee. Maksun alentamista tai poistamista voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle.

Päätös maksun alentamisesta tai jättämisestä perimättä tehdään pääsääntöisesti hakemuskuukauden alusta.

Alennuksen laskeminen

Hakijan maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on, että tuloista vähennetään menot. Hakijalle tulee jäädä toimeentulotuen perusosa (v. 2020 yksin asuva 502,21 €) tai laitosasumisen minimikäyttövara (v. 2020 110,00€) tai palveluasumisen minimikäyttövara (v. 2020 254,00€) riippuen siitä, missä asiakas vakituisesti asuu.

Asiakasmaksua ei pääsääntöisesti alenneta eikä jätetä perimättä, jos asiakkaalla on omaa tai puolison kanssa yhteistä varallisuutta yhteensä enemmän kuin 8 000,00 euroa säästöinä tileillään ja/tai nopeasti realisoitavana omaisuutena.

Asiakasmaksun alentamisessa tai perimättä jättämisessä huomioitavat tulot ja menot

Huomioitavat nettotulot

 • palkkatulot
 • eläkkeet
 • Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamat etuudet
 • pääomatulot
 • korkotulot
 • kaikkien lasten lapsilisät ja eläkkeet
 • kaikkien lasten elatustuet / elatusavut
 • omaishoidon tuki

Menot, joita ei huomioida

 • terveydenhuoltomenot (maksukatto)
 • käsikauppalääkkeet
 • asiakkaan erityistarpeista johtuvat vaatemenot tai hoitotarvikkeet, jotka liittyvät kiinteästi hänen hoitoonsa, ja muun lain nojalla korvattavat erityistarpeista johtuvat vaatemenot ja hoitotarvikkeet
 • harrastemenot
 • henkilökohtaiset vakuutusmaksut (poikkeuksena pakolliset asuinkiinteistön vakuutukset)
 • kulutus- tai joustoluotot
 • asunto- ja opintolainat
 • kiinteistö- tai perintöverot
 • oikeudenkäyntikulut
 • takuusäätiön järjestelyluotto
 • kuljetusten omavastuuosuudet
 • muut kodinhoitokulut.

Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voida myöntää alennusta, koska asiakasmaksujen kohtuullistamista koskeva sääntely ei koske palveluseteliä. Palvelusetelin arvoa on mahdollista tarvittaessa korottaa palvelusetelilain mukaisesti.
13.07.2020 15:57