Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin pohjana on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta.

Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata oppilaan opiskelua
  • tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista
  • vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana.

Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden. Numeroarvostelun lisäksi tärkeää on arviointikeskustelut, opettajan antama monipuolinen sanallinen palaute ja todistuksen liitteet, esimerkiksi oppilaan kokoama portfolio.

Keväällä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on opettajan arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja muodosta päätetään koulun opetussuunnitelmassa.

  • 1.–2. luokka: sanallinen arviointi
  • 3.–7. luokka: sanallinen arviointi, numeroarviointi tai näiden yhdistelmä
  • 8.–9. luokilla yhteisissä aineissa käytetään numeroarviointia. Valinnaisaineet, joiden laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia, arvioidaan numeroin
  • 9. luokalla oppilas hakee jatko-opintoihin perusopetuksen päättötodistuksella.

Uuden opetussuunnitelman myötä arviointi nähdään kiinteänä osana oppimisprosessia, ja tavoitteet ja oppimisen eteneminen tehdään näkyväksi. Helsinkiläisillä kouluilla on opetussuunnitelmien suhteen iso päätösvalta. Tämä tarkoittaa vapautta myös arviointikäytänteissä ja koulun omassa arviointikulttuurissa. Koulut suunnittelevat itse lukuvuositodistuksensa, jokaisella koululla voi siis olla erilainen todistus.JAA
25.11.2016 15:02