Suoraan sisältöön

Yhteistyöhankkeet

Digitalents

Digitalents Helsinki -esikiihdyttämö edistää 15–29-vuotiaiden digialoista kiinnostuneiden ammattitaitoa ja työ-elämävalmiuksia. Katse on tulevaisuuden teknologioissa ja työelämässä. Hankkeen toimialoja ovat ICT, mainos- ja mediatuotanto, pelisuunnittelu ja ohjelmistokehitys.

Lisätietoja: digitalents.munstadi.fi

Korko

Korko – korkeaa osaamista yrityksiin on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, jossa yli 35-vuotiaille korkeakoulutetuille työnetsijöille ja rekrytoiville yrityksille järjestetään kohtaamista tu-kevia palveluita. Osaajat ja yritysten tarpeet saatetaan yhteen niin, että korkeakoulutetut työllistyvät.
 
Korko-hankkeeseen osallistuva työnhakija pääsee mukaan Korko Osaamispoolin osaajajoukkoon, josta yrityskoordinaattorit etsivät osaajia yritysten tarpeisiin. Korko Vertaisryhmässä saa tukea työelämän muutosten tunnistamiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Asiakas voi osallistua myös Korko Osaamiskartoitukseen, jossa tunnistetaan yksilöllistä osaamista. Hanketta hallinnoi Espoo.

Lisätietoja: Espoon kaupunki, korkoinfo@espoo.fi

Duunixi

Duunixi-hanke on Suomen Diakoniaopiston ja Helsingin TYP:n yhteishanke, jonka tavoitteena on löytää asiakkaan yksilöllinen polku kohti ammatillista koulutusta, työelämää tai valmentavaa koulutusta.

Hanke on tarkoitettu aikuisille työttömille Helsingin TYP asiakkaille, joille ei vielä tarjota opinto-ohjaajan palveluja.

Duunixissa asiakas saa tukea hakeutuessaan ammatilliseen koulutukseen, oppisopimukseen, valmentavaan koulutukseen tai työelämään. Asiakas osallistuu sekä ryhmämuotoiseen että yksilöohjaukseen. Duunixin aikana hän parantaa opiskelutaitojaan. Hänen aikaisempi osaamisensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Siellä kartoitetaan hänen ammatillista suuntautumistaan ja vahvistetaan hänen osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hän voi käydä kokeilemassa ammattia työpaikoilla tai ammatillisessa koulutuksessa. Arjen hallinnan taidot ajantasaistetaan. Asiakas voi olla Duunixissa hyvinkin lyhyestä ajasta maksimissaan kaksi vuotta.

Jokaiselle Duunixin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan hänen henkilökohtaiset tarpeensa. Välineinä käytetään mm. ePortfoliota ja omatarinaa. Henkilöt polutetaan heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

Duunixi hankkeen kesto 1.3.2018-31.12.2019.

6Aika: DuuniPolku

DuuniPolku 6Aika-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. DuuniPolku yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluja uusin tavoin. Toimijoiden kanssa tunnistetaan ja vastataan yhdessä työnantajilta tuleviin osaamistarpeisiin. Samalla tunnistetaan työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien osaaminen sekä tuen tarpeet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Olennaista on toimia työttömyyttä ennaltaehkäisevästi.  Näin asiakkaille tarjotaan paremmin kohdennettuja palveluita, joiden kehittämiseen ja tuottamiseen he myös osallistuvat.

6Aika: DuuniPolku -hanke toteutetaan kahdeksan toteuttajaorganisaation yhteishankkeena. Tampereen, Espoon, Turun, Oulun ja Helsingin kaupunkien lisäksi hankekonsortioon kuuluu kolme ammattikorkeakoulua, Tampere, Turku ja Metropolia.

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

- ammatillisen koulutuksen loppuvaiheen opiskelijat ja vastavalmistuneet, joilla on uhka jäädä työttömäksi kouluttautumisen jälkeen
- työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä, joita voivat olla mm. nuoret, pitkäaikaistyöttömät sekä rakennemuutoksen johdosta työttömäksi jääneet henkilöt
- työnantajat
- työllisyys- ja koulutuspalveluiden ammattilaiset.

Hankkeen tavoitteena on tarjota työllistymisen tukitoimia pilotoitavien palveluiden muodossa yhteensä noin 870 asiakkaalle. Tulostavoitteena on, että asiakkaista vähintään puolet löytää hankkeen kautta jatkopolun koulutukseen, työelämään tai muuhun omaa työllistymistavoitettaan tukevaan toimenpiteeseen.

DuuniPolku hankkeen kesto 31.10.2019 saakka.
Lisätietoja: 6Aika DuuniPolku

Seuraavasta hankkeesta on tulossa lisää tietoa:
KykyportaatJAA
05.12.2019 21:44