Suoraan sisältöön

Tietoa kaupungin työllisyydenhoidosta

Työttömien helsinkiläisten palveluista on päävastuussa Uudenmaan TE-toimisto. Kaupunki tarjoaa kuitenkin lakisääteisten monialaisen yhteispalvelun (TYP) ja velvoitetyöllistämisen lisäksi erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita valituille kohderyhmille (nuoret, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät).

Helsingin kaupungin työllisyyspalveluita johtaa kaupunginkanslian Elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasiat-yksikkö. Osasto vastaa asiakasohjauksen palveluista, palkkatukityöstä ja työkokeiluista kaupunki-työnantajalla, yritysyhteistyöstä, hanketoiminnasta ja kaupungin edunvalvonnasta työllisyyden osalta.

Työllisyyspalveluita tarjoavat lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joka vastaa koulutuspalveluista, sekä sosiaali- ja terveystoimiala, jonka vastuulla on kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa Helsingin työllisyyspolitiikkaa ja päättää työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista. Kaupunginhallitus osoittaa vuosittain määrärahan työllisyydenhoitoon. Määrärahalla muun muassa työllistetään työttömiä helsinkiläisiä kaupunkityönantajalle, järjestetään heille koulutusta ja valmennusta sekä avustetaan yhdistyksiä, säätiöitä ja yrityksiä. Työllisyysmäärärahoilla toteutetaan myös työllisyyttä edistäviä projekteja.

Laki kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta linjaa, että kaupungin vastuulla on maksaa osa yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden etuudesta. Tämä kannustaa kaupunkia kehittämään pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistyvien palveluita.

Työnantajien ja järjestöjen tukeminen

Kaupunginkanslia tukee työnantajia ja järjestöjä eri tavoin. Työnantajille myönnettävistä tuista saa lisätietoja työllisyyspalvelut työnantajalle -sivuilta.

Kaupunki myöntää myös työllisyysavustusta helsinkiläisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia. Avustusta myönnetään yleisavustuksena järjestön toimintaan sekä työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen. Vuosittainen hakuaika on joulukuussa.

Lisätietoa: Työllisyysavustuksen hakeminen

Hankinnat ja ostopalvelut

Julkisten hankintojen avulla on mahdollista luoda työ- tai oppisopimuspaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille julkiselle sektorille lisäämällä hankintasopimuksiin työllistämisehtoja. Helsingin kaupunki on ollut mukana kahdessa hankintojen avulla työllistämistä edistävässä kehittämishankkeessa, joiden aikana on luotu kaupunkiin julkisten hankintojen avulla työllistämisen malli sekä runsaasti aihetta käsittelevää ohjeistusta ja tukimateriaalia.

Lisätietoja työllistämisehdoista hankinnoissa

Kaupungilla työllisyydenhoidon toimintaa kehitetään myös ostopalveluhankintojen avulla. Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 2021 alkuun saakka. Palvelukokeilu on suunnattu helsinkiläisille yli 30-vuotiaille työttömille, jotka ovat palvelun alkaessa saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Lisätietoa työllisyydenhoidon palvelukokeilusta

Yhteystiedot:

Työvoima ja maahanmuutto, yksikön päällikkö Ilkka Haahtela, ilkka.haahtela(at)hel.fi
Aikuisten palveluiden palvelupäällikkö, Helsingin TYP-johtaja Martti Poteri, martti.poteri(at)hel.fi
Nuorten palveluiden palvelupäällikkö Martti Poteri, martti.poteri(at)hel.fi
Työllisyysasiat-tiimin esihenkilö Jaana Vuorela, jaana.vuorela(at)hel.fi
Maahanmuuttoasiat-tiimin esihenkilö Elina Nurmi, elina.nurmi(at)hel.fi
01.07.2020 15:30