Suoraan sisältöön

Helsinki-lisän hakuohjeet

Nämä soveltamisohjeet koskevat kaupunginkanslian 8.6.2018 tai sen jälkeen vastaanottamia Helsinki-lisä hakemuksia ja ovat voimassa toistaiseksi. Ohjeissa määritellään tuen määrä, kesto ja tarkemmat myöntämisperusteet hakuohjein ja -kaavakkein. Soveltamisohjeita päivitetään tarvittaessa toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisen yhteydessä vastaamaan sen hetkistä työmarkkinatilannetta, valtion palkkatukilinjauksia sekä määrärahavarauksia.

Helsingin kaupunki kannustaa ja tukee rahallisesti työnantajia, jotka palkkaavat työttömän helsinkiläisen. Työnantajat voivat hakea Helsingin kaupungin elinkeino-osaston myöntämää Helsinki-lisää. Tuki on aina harkinnanvarainen. Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) myöntämää palkkatukea on mahdollista saada samanaikaisesti Helsinki-lisän kanssa.
 
Helsinki-lisää voidaan hakea joko Rekrytointitukena tai Työllistämistukena. Rekrytointituki- tai Työllistämistukijakson jälkeen on lisäksi mahdollista hakea Rekrytointipalkkiota.

Päätöksenteossa noudatetaan Helsinki-lisä soveltamisohjeita sekä
kaupungin myöntämien avustusten yleisohjeita (pdf).

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä Helsinki-lisä on aina de minimis -tukea.

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat kriteerit

Työnantajan on oltava joko helsinkiläiseksi rekisteröitynyt tai Helsingin työssäkäyntialueella olevassa toimipisteessä toimiva. Työnantajalla tulee olla asianmukaisesti järjestetyt työtilat ja vähintään yksi työnjohdollinen kokopäiväinen ei-palkkatuettu esimies.

Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 30 tuntia viikossa. Oppisopimuksen kohdalla työtunteja edellytetään vähintään 25 tuntia viikossa.

Työntekijälle tulee maksaa työehtosopimuksen (TES) mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, tulee palkan olla tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävä palkka (vähintään 1300€/kk). Palkan tulee perustua muuhun kuin vain työn tulokseen.
 
Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään. Rekrytointi- ja Työllistämistukea voidaan myöntää, jos työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä. Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
 
Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajalla ei saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.

Rekrytointituki

Rekrytointitukea voivat hakea kaikki Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat.
 
Tuki tarkoitettu:

- työllistetyn (tai oppisopimusopiskelijan) palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea. Tällaisia ovat esimerkiksi työtila-, työväline-, työvaate-, perehdytys-, tai ohjauskustannukset.

Kohderyhmät:

Rekrytointitukea voivat hakea Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat palkatessaan helsinkiläisen työnhakijan, joka on:

• 18-29 -vuotias ja jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta
• 30-64 -vuotias ja jonka työttömyys on kestänyt vähintään 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana

tai joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:
 
• Työnhakija on saanut Kelan työttömyyden perusteella maksamaa työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
• Työnhakija on työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP Helsinki) asiakas
• Työnhakija on kunnan velvoitetyöllistämisen piirissä oleva työtön (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 11 luku 1 §)

Lisäksi rekrytointituen kohderyhmiin kuuluvat Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden erikseen määritellyt työllisyyskokeilujen asiakkaat.
 
Määrä ja kesto:

Rekrytointituen suuruus on 500 euroa kuukaudessa ja tukea voidaan maksaa työsuhteen pituudesta riippuen 1-10 kuukautta.

Työllistämistuki

Työllistämistukea voivat hakea Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat:

• jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa (esim. yhdistykset ja säätiöt)
• yritykset palkatessaan vajaakuntoisen henkilön (palkkatuen peruste on työsuoritukseen vaikuttava pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus).

Tuki tarkoitettu:

- palkattavan henkilön palkkakustannuksiin TE-toimiston myöntämän palkkatuen rinnalle.
 
- TE-toimiston palkkatuki ja kaupungin Helsinki-lisän työllistämistuki yhdessä eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia.

Kohderyhmät:

- helsinkiläiset työttömät tai vajaakuntoiset, joista TE-toimisto on myöntänyt 50-100% palkkatukea palkkauskustannuksista

Määrä ja kesto:

Työllistämistuen suuruus on enintään 800 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan maksaa työsuhteen pituudesta riippuen 1-10 kuukautta. Mikäli TE-toimiston palkkatuki ja Työllistämistuki yhteensä ylittävät kokonaispalkkakustannukset, vähennetään ylimenevä osuus Helsinki-lisän määrästä.

Rekrytointipalkkio

Kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1500€ tulee työnantajan haettavaksi, kun sen edellyttämä työsuhde on jatkunut keskeytymättä ja Helsinki-lisä kriteerit täyttäen vähintään 16kk ajan (eli 6kk Rekrytointi- tai Työllistämistukijakson jälkeen). Työnantajan on pyydettäessä toimitettava työllistetyn henkilön palkkalaskelmat ja muut työsuhteeseen liittyvät asiakirjat.

Helsinki-lisän hakeminen ja maksaminen

Helsinki-lisää haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella (pdf), hakulomake (word). Ohjeiden mukaan täytetyt hakemukset liitteineen toimitetaan postitse elinkeino-osastolle osoitteeseen:

Helsinki-lisä
Elinkeino-osasto
PL 20 (Unioninkatu 28 A)
00099 Helsingin kaupunki

Täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi lähettää myös sähköisesti skannattuna suojatun https://securemail.hel.fi -yhteyden kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi (Ohje avautuu kysymysmerkkisymbolia klikkaamalla).

Päätöksen saaminen kestää pääsääntöisesti noin 4 viikkoa. Helsinki-lisää voi hakea työsuhteen alkamisen jälkeenkin takautuvasti, kuitenkin vain kuluvalle kalenterivuodelle.

Helsinki-lisän maksaminen

Helsinki-lisä maksetaan etukäteen korkeintaan 10 kk ajalta hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille noin 2 viikon kuluttua kirjallisesta päätöksestä. Työnantaja sitoutuu käyttämään tuen Helsinki-lisän avulla palkatun henkilön rekrytointi- tai palkkauskustannuksiin.

Helsinki-lisän käytön seuranta

Työnantajan tulee Helsingin kaupungin pyytäessä toimittaa työsuhteeseen liittyvät ja muut Helsinki-lisän käsittelyyn tarvittavat asiakirjat Helsinki-lisän käytön seuraamiseksi. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty Helsinki-lisä voidaan periä hakijalta takaisin. Tuki voidaan periä takaisin myös, jos työnantaja ei toimita pyydettyjä tietoja.

Työsuhteen keskeytyminen

Jos tuella palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välittömästi Helsinki-lisän käsittelijälle. Irtisanoutumisen tai muusta syystä johtuvan työsuhteen keskeytymisen vaikutus Helsinki-lisään arvioidaan tapauskohtaisesti. Työsuhteen keskeytyessä ennenaikaisesti laskutetaan Helsinki-lisä työsuhteen keston ylittävältä osalta takaisin.

Helsinki-lisällä palkattavan koulutusmahdollisuudet

Helsinki-lisällä palkattavalla työntekijällä on käytettävissään Helsingin kaupungin Työllisyyskoulutukset, joihin kuuluvat mm. ammatilliset lyhyt- ja kielikoulutukset sekä työnhakuvalmennukset. Koulutusasioissa yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Tiedustelut ja lisätiedot Helsinki-lisästä

Tiedustelut Helsinki-lisästä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen helsinkilisa@hel.fi.

Lisätietoja Helsinki-lisästä:

Suunnittelija Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Suunnittelija Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

Kun haluat keskustella rekrytointiasioista, ota yhteys elinkeino-osaston yrityspalveluihin:

yritysluotsi Heidi Lihr, puh. 040 621 2603, heidi.lihr@hel.fi
yrityskoordinaattori Riitta Hintikka, puh. 040 570 3290, riitta.hintikka@hel.fi
yrityskoordinaattori Eveliina Ikonen, puh. 040 662 3524, eveliina.ikonen2@hel.fi
yrityskoordinaattori Arja Kukkonen, puh. 040 655 5403, arja.h.kukkonen@hel.fi
yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio, puh. 040 146 9448, tuulia.rauhalakaltio@hel.fi
yrityskoordinaattori Tanja Sainio, puh. 040 843 7173, tanja.sainio@hel.fi
JAA
10.10.2019 17:00