Suoraan sisältöön

Helsinki-lisä työnantajille


Kuvalähde: Unsplash

Helsinki-lisä on kaupungin maksama taloudellinen tuki työnantajalle, joka palkkaa helsinkiläisen työttömän. Helsinki-lisää voidaan maksaa yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajille.

Helsinki-lisän ehdot koskevat kaupunginkanslian 1.1.2020 tai sen jälkeen vastaanottamia Helsinki-lisä hakemuksia. Päätöksenteossa noudatetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstä 3.2.2020 § 4 sekä kaupungin myöntämien avustusten yleisohjetta. Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Yritykselle ja elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhteisölle myönnettävä tuki on aina de minimis -tukea. Työnantajan on esitettävä selvitys sille myönnetyistä de minimis -tuista kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden ajalta.

Helsinki-lisä hakulomake

Helsinki-lisä hakulomake, word tai
Helsinki-lisä hakulomake, pdf

Suosittelemme hakemusten ja liitteiden (liitteet pdf-muodossa) lähettämistä sähköpostitse suojatun https://securemail.hel.fi yhteyden kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi.

Ketkä kuuluvat Helsinki-lisän kohderyhmään?

Helsinki-lisän kohderyhmään kuuluvat helsinkiläiset työttömät:

kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, joiden palveluntarve on arvioitu Helsinki-lisän osalta (asiakas on vastaanottanut Helsinki-lisä setelin)
 TAI 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä
 TAI 12 kuukautta työttömänä olleet
TAI joista valtio on myöntänyt palkkatuen työkykyä alentavan vamman tai sairauden perusteella

Helsinki-lisä -seteli

Helsinki-lisä -seteleitä jaetaan kaupungin työllisyyspalveluiden kautta työttömille helsinkiläisille, joiden palkkaamisesta tuleva työnantaja voi hakea Helsinki-lisää. Seteli palautetaan Helsinki-lisä -hakemuksen liitteenä.

Mitkä ovat Helsinki-lisän vaihtoehtoiset tukimuodot?

1. Työllistämisen Helsinki-lisä

Kenelle: yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt
Mihin: henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea.
Tukea voidaan myöntää myös ilman TE-toimiston myöntämää valtion palkkatukea.
Määrä: 500 euroa kuukaudessa
Kesto: työsuhteen keston mukaan 1-12 kuukautta

2. Palkan Helsinki-lisä

Kenelle: kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat
Mihin: palkkauskustannuksiin. Tuen edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty palkkatuki. Helsinki-lisä ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää. Yrityksillä ja taloudellista toimintaa harjoittavilla yhteisöillä tuet eivät saa ylittää 50% ja yhteisöillä, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa 100% palkkauskustannuksista. Vamman tai sairauden perusteella myönnetyn palkkatuen kanssa Helsinki-lisä ei saa ylittää 100% yksityisen tai kolmannen sektorin työnantajan palkkauskustannuksista.
Määrä: 1-800 euroa kuukaudessa
Kesto: työsuhteen keston mukaan 1-12 kuukautta

3. Palkkatuettu oppisopimus

Kenelle: kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat
Mihin: Yhteisöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa, voivat hakea Palkan Helsinki-lisää. Yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt, voivat hakea ensimmäiseltä vuodelta Työllistämisen tai Palkan Helsinki-lisää, tämän jälkeen Palkan Helsinki-lisää.
Tuen edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt työsuhteeseen valtion palkkatuen.
Määrä: edellä mainittujen ehtojen mukaisesti sen perusteella, mihin tuki on kohdennettu
Kesto: enintään koko oppisopimuksen ajan

4. Toimeksiannon Helsinki-lisä

Kenelle: yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt
Mihin: työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti. Toimeksianto tehdään esimerkiksi osuuskunnan, toiminimen tai kevytyrittäjyyden kautta.
Määrä: enintään 50% toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin korkeintaan 1500 euroa
Kesto: työnantaja voi hakea toimeksiannon Helsinki-lisää korkeintaan kahteen toimeksiantoon vuodessa ja toimeksiantosopimuksessa on huomioitava työttömyysturvaan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat. Lisätietoja työttömyysturvasta.

Vanhojen ohjeiden mukainen tukimuoto: Helsinki-lisän rekrytointipalkkio
Helsinki-lisän rekrytointipalkkio poistuu 1.1.2020 alkaen. Ennen 1.1.2020 alkaneisiin työsuhteisiin, joihin sovelletaan vanhoja Helsinki-lisän ehtoja, voidaan rekrytointipalkkio maksaa ehtojen täyttyessä. Rekrytointipalkkio edellyttää työsuhdetta, johon on maksettu Helsinki-lisän rekrytointitukea tai työllistämistukea 10 kuukautta ja joka on jatkunut tämän jälkeen 6 kuukautta. Työnantajan on toimitettava rekrytointipalkkiohakemuksen liitteeksi palkkatodistus 16 kuukauden työsuhteen ajalta.

Työnantajaa koskevat ehdot

Työnantajalla on oltava asianmukaiset työtilat ja työnjohdollinen, ei palkkatuettu esimies palkattavalle henkilölle. Helsinki-lisä ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo tai lomauttaa muita työntekijöitään. Helsinki-lisää voidaan myöntää, kun työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka ovat irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai kun takaisinottovelvollisuutta ei ole.
Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajalla ei saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.

Minkälaiseen työsuhteeseen Helsinki-lisää voi hakea?

Helsinki-lisää voi hakea määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Määräaikaisen työsuhteen minimikesto on 1 kuukausi. Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen tulee kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa täyttäen vaaditut työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset (työttömyysturvalaki 1290/2002 5:4§). Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa (oppisopimuksessa vähintään 25 tuntia viikossa). Työstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, on työstä maksettava tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa ja palkan on perustuttava muuhun kuin vain työn tulokseen.

Helsinki-lisän maksaminen

Helsinki-lisä maksetaan kaksi viikkoa viranhaltijapäätöksen jälkeen. Helsinki-lisä maksetaan yhdessä erässä työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin korkeintaan 12 kuukauden ajalta. Työnantaja sitoutuu käyttämään Helsinki-lisän päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Helsinki-lisän käytön seuranta

Työnantajan tulee Helsingin kaupungin pyytäessä toimittaa työsuhteeseen liittyvät ja muut Helsinki-lisän käsittelyyn tarvittavat asiakirjat Helsinki-lisän käytön seuraamiseksi. Helsinki-lisän käyttöä seurataan myös työpaikalla tapahtuvin satunnaistarkastuksin. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty Helsinki-lisä voidaan periä hakijalta takaisin. Tuki voidaan periä takaisin myös, jos työnantaja ei toimita pyydettyjä tietoja.

Työsuhteen keskeytyminen

Mikäli tuella palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välitettävästi Helsinki-lisän käsittelijöille. Työsuhteen keskeytyessä ennenaikaisesti, laskutetaan Helsinki-lisä työsuhteen keston ylittävältä osalta takaisin.

Helsinki-lisän hakeminen

Helsinki-lisä tulee hakea sen kalenterivuoden aikana, jolloin tuella palkattavan henkilön työsuhde alkaa. Helsinki-lisää haetaan työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin korkeintaan 12 kuukauden ajalle. Oppisopimukseen Helsinki-lisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

Helsinki-lisää haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella, word 
Helsinki-lisää haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella, pdf

Helsinki-lisä -hakemukset ja tarvittavat liitteet toimitetaan suojatun https://securemail.hel.fi -yhteyden kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi. Liitteiden tulee olla pdf-muodossa.

Mikäli hakemuksen lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista, voi sen lähettää postitse. Huom! Koronavirustilanteen vuoksi postitse lähetettyjen hakemusten käsittelyajoissa saattaa esiintyä hidastetta.

Helsinki-lisä
Elinkeino-osasto
PL 20 (Unioninkatu 28A)
00099 Helsingin kaupunki

Tiedustelut Helsinki-lisästä

Tiedustelut Helsinki-lisästä voi lähettää osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi.

Suunnittelija Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Suunnittelija Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

Kun haluat keskustella rekrytointiasioista, ota yhteys elinkeino-osaston yrityspalveluihin:

yritysluotsi Heidi Lihr, puh. 040 621 2603, heidi.lihr@hel.fi
yrityskoordinaattori Arja Kukkonen, puh. 040 655 5403, arja.h.kukkonen@hel.fi
yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio, puh. 040 146 9448, tuulia.rauhalakaltio@hel.fi29.10.2021 13:31