Suoraan sisältöön

Ohjeita Helsinki-lisän hakijalle

Helsinki-lisän ehdot ovat uusiutuneet ja uudet ehdot koskevat kaupunginkanslian 1.1.2020 tai sen jälkeen vastaanottamia Helsinki-lisä hakemuksia.

Helsingin kaupunki myöntää työnantajan Helsinki-lisää työttömän helsinkiläisen työllistämiseen yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Päätöksenteossa noudatetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstä 3.2.2020 § 4 sekä kaupungin myöntämien avustusten yleisohjetta. Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle ja yhteisölle myönnettävä tuki on aina de minimis -tukea. Työnantajan on esitettävä selvitys sille myönnetyistä de minimis -tuista kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden ajalta.

Helsinki-lisä -seteli

Helsinki-lisä -seteleitä jaetaan kaupungin työllisyyspalveluiden kautta työttömille helsinkiläisille, joiden palkkaamisesta tuleva työnantaja voi hakea Helsinki-lisää. Seteli palautetaan Helsinki-lisä -hakemuksen liitteenä.

Helsinki-lisä hakulomake

Helsinki-lisä hakulomake, word tai
Helsinki-lisä hakulomake, pdf

Ketkä voivat hakea Helsinki-lisää?

Helsinki-lisää voivat hakea yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat. Työnantajalla on oltava asianmukaiset työtilat ja työnjohdollinen, ei palkkatuettu esimies palkattavalle henkilölle. Helsinki-lisä ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo tai lomauttaa muita työntekijöitään. Helsinki-lisää voidaan myöntää, kun työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka ovat irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai kun takaisinottovelvollisuutta ei ole.

Työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Lisäksi taloudellista toimintaa harjoittava työnantaja ei saa olla ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajalla ei saa olla Euroopan komission päätökseen perustuvia maksamattomia perintämääräyksiä.

Minkälaiseen työsuhteeseen Helsinki-lisää voi hakea?

Helsinki-lisää voi hakea määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Määräaikaisen työsuhteen minimikesto on 1 kuukausi. Helsinki-lisällä tuetun työsuhteen tulee kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa täyttäen vaaditut työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset (työttömyysturvalaki 1290/2002 5:4§). Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja hänelle on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole velvoittavaa työehtosopimusta, on työstä maksettava tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa ja palkan on perustuttava muuhun kuin vain työn tulokseen. Palkkatuetun oppisopimuksen kohdalla työtunteja edellytetään vähintään 25 tuntia viikossa.

Mitkä ovat Helsinki-lisän vaihtoehtoiset tukimuodot?

Myönnettävään Helsinki-lisään vaikuttavat valtiontukisäännökset, muut työsuhteeseen myönnetyt taloudelliset tuet sekä EU:n asettamat julkisten tukien rajat taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille. Tämän takia Helsinki-lisä kohdistetaan joko palkkauskustannuksiin, muihin työsuhteesta aiheutuviin kustannuksiin kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannukset tai toimeksiantona suoritettavaan kertaluontoiseen työhön tai projektiin. Helsinki-lisää ei voi hakea kerralla enempään kuin yhteen tukimuotoon.

Helsinki-lisän kohderyhmät: helsinkiläiset työttömät

• 12 kuukautta työttömänä olleet TAI
• 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä olleet TAI
• kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaat, joiden palveluntarve on arvioitu Helsinki-lisän osalta (asiakas on vastaanottanut Helsinki-lisä -setelin) TAI
• joista valtio on myöntänyt palkkatuen työkykyä alentavan vamman tai sairauden perusteella (koskee Palkan Helsinki-lisää)

Vaihtoehtoiset tukimuodot

1. Työllistämisen Helsinki-lisä

Kuka voi hakea?
Yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt.

Mihin tarkoitukseen tukea voi käyttää?

• henkilön palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, kuten ohjaus-, perehdytys-, työväline-, työvaate- ja työtilakustannuksiin silloin, kun niihin ei makseta muuta tukea

Määrä: 500 euroa kuukaudessa
Kesto: työsuhteen keston mukaan 1-12 kuukautta

2. Palkan Helsinki-lisä

Kuka voi hakea?

Kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat.

Tuen edellytykset: palkkakustannuksiin maksettavan Helsinki-lisän edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) 916/2012 7 luvun mukaan myönnettyä palkkatukea (myöh. valtion palkkatuki)

Mihin tarkoitukseen tukea voi käyttää?

• Palkkauskustannuksiin valtion palkkatuen rinnalle
• Helsinki-lisä ja valtion palkkatuki eivät saa yhdessä ylittää työsuhteen kokonaispalkkakustannuksia tai valtion tukeen työnantajalle asetettuja enimmäismääriä.
• Valtion palkkatuki ja Helsinki-lisä voivat olla enimmillään 100% palkkauskustannuksista, kun hakijana on yhteisö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa tai kun valtion palkkatuki on myönnetty työkykyä alentavan vamman tai sairauden perusteella.
• Muussa tapauksessa yrityksillä ja taloudellista toimintaa harjoittavilla yhteisöillä Helsinki-lisä ja valtion palkkatuki voivat olla enimmillään 50% palkkauskustannuksista.

Määrä: korkeintaan 800 euroa kuukaudessa
Kesto: työsuhteen keston mukaan 1-12 kuukautta

3. Palkkatuettu oppisopimus

Kuka voi hakea?

Kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat.

Mihin tarkoitukseen tukea voi käyttää?

Yhteisöt, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa, voivat hakea palkan Helsinki-lisää.
• Yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt, voivat hakea ensimmäiseltä vuodelta työllistämisen tai palkan Helsinki-lisää, tämän jälkeen palkan Helsinki-lisää.

Tuen edellytykset: palkkatuetun oppisopimuksen Helsinki-lisän edellytyksenä on, että työsuhteeseen on myönnetty valtion palkkatuki

Määrä: edellä mainittujen ehtojen mukaisesti sen perusteella, mihin tuki on kohdennettu
Kesto: enintään koko oppisopimuksen ajan

4. Toimeksianto

Kuka voi hakea?

Yritykset ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt. Sama työnantaja voi hakea toimeksiannon Helsinki-lisää korkeintaan kahteen eri toimeksiantoon vuodessa.

Mihin tarkoitukseen tukea voi käyttää?

Työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti. Toimeksianto tehdään esimerkiksi osuuskunnan, toiminimen tai kevytyrittäjyyden kautta.

Määrä: enintään 50% toimeksiannon kokonaismäärästä, kuitenkin korkeintaan 1500 euroa
Kesto: toimeksiantosopimuksessa tulee määritellä toimeksiannon päättymispäivämäärä ja siinä on huomioitava työttömyysturvaan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvät asiat. Lisätietoja työttömyysturvasta.

Poistunut tukimuoto Helsinki-lisän rekrytointipalkkio

Helsinki-lisän rekrytointipalkkio on poistunut 1.1.2020 alkaen. Vuonna 2019 tai sitä ennen alkaneisiin työsuhteisiin, joihin sovelletaan Helsingin kaupunginhallituksen 9.1.2017 § 19 päätöstä Helsinki-lisän myöntämisperusteista ja elinkeinojohtajan 8.6.2018 § 56 hyväksymää soveltamisohjetta, voidaan kuitenkin maksaa rekrytointipalkkio 1500 euroa kriteerien täyttyessä. Rekrytointipalkkion ehtoja on, että työsuhde on jatkunut 6 kuukautta Helsinki-lisän 10 kuukautta kestäneen rekrytointi- tai työllistämistukijakson jälkeen. Työnantajan on toimitettava rekrytointipalkkiohakemuksen liitteeksi palkkatodistus 16 kuukauden työsuhteen ajalta.

Helsinki-lisän hakeminen

Helsinki-lisää tulee hakea sen kalenterivuoden aikana, jolloin tuella palkattavan henkilön työsuhde alkaa. Helsinki-lisää haetaan työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin korkeintaan 12 kuukauden ajalle. Oppisopimuksen jatkuessa pidempään kuin 12 kuukautta, haetaan Helsinki-lisä uudella hakemuksella korkeintaan 12 kuukauden jaksoissa.

Helsinki-lisää haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella, (word) tai Helsinki-lisä hakulomake, (pdf). Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti skannattuna suojatun https://securemail.hel.fi -yhteyden kautta osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi.

Vaihtoehtoisesti hakemuksen liitteineen voi lähettää postitse osoitteeseen:

Helsinki-lisä
Elinkeino-osasto
PL 20 (Unioninkatu 28A)
00099 Helsingin kaupunki

Helsinki-lisän maksaminen

Helsinki-lisä maksetaan kaksi viikkoa viranhaltijapäätöksen jälkeen muutoksenhakuajan umpeuduttua. Helsinki-lisä maksetaan yhdessä erässä työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin korkeintaan 12 kuukauden ajalta. Työnantaja sitoutuu käyttämään Helsinki-lisän päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.

Helsinki-lisän käytön seuranta

Työnantajan tulee Helsingin kaupungin pyytäessä toimittaa työsuhteeseen liittyvät ja muut Helsinki-lisän käsittelyyn tarvittavat asiakirjat Helsinki-lisän käytön seuraamiseksi. Helsinki-lisän käyttöä seurataan myös työpaikalla tapahtuvin satunnaistarkastuksin. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty Helsinki-lisä voidaan periä hakijalta takaisin. Tuki voidaan periä takaisin myös, jos työnantaja ei toimita pyydettyjä tietoja.

Työsuhteen keskeytyminen

Mikäli tuella palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välitettävästi Helsinki-lisän käsittelijöille. Työsuhteen keskeytyessä ennenaikaisesti, laskutetaan Helsinki-lisä työsuhteen keston ylittävältä osalta takaisin.

Maksuttomat koulutuspalvelut Helsinki-lisä -jakson aikana

Helsinki-lisä -jakson aikana on mahdollista hyödyntää Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon maksuttomia koulutuspalveluita. Helsinki-lisällä palkattu henkilö voi hakea myös taloudellista tukea maksulliseen koulutukseen. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista tyollisuuskoulutukset@hel.fi.

Tiedustelut Helsinki-lisästä

Tiedustelut Helsinki-lisästä voi lähettää osoitteeseen helsinkilisa@hel.fi.

Suunnittelija Mirkka Kesti-Helia, puh. 040 198 5891
Suunnittelija Sonja Vuorela, puh. 040 183 3021

Kun haluat keskustella rekrytointiasioista, ota yhteys elinkeino-osaston yrityspalveluihin:

yritysluotsi Heidi Lihr, puh. 040 621 2603, heidi.lihr@hel.fi
yrityskoordinaattori Riitta Hintikka, puh. 040 570 3290, riitta.hintikka@hel.fi
yrityskoordinaattori Maria Honkanen, puh. 040 610 1696, maria.honkanen@hel.fi
yrityskoordinaattori Arja Kukkonen, puh. 040 655 5403, arja.h.kukkonen@hel.fi
yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio, puh. 040 146 9448, tuulia.rauhalakaltio@hel.fi


JAA
20.02.2020 16:05