Suoraan sisältöön

Helsinki-Tallinna yhteistyö

Helsinki-Tallinna yhteistyön tarkoituksena on tukea kaupunkien virastojen yhteistoimintaa. Lisäksi selvitetään Helsingin ja Tallinnan väliseen ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen sekä Helsingin saavutettavuuteen liittyviä ilmiöitä sekä niiden vaikutusta kaupunkien kehitykseen ja erityisesti Helsingin kansainvälisen kilpailukykyyn. Tarvittaessa yhteistyöhön haetaan projektirahoitusta joko Suomen valtiolta tai Euroopan Unionilta.

Vuosina 2016-2018 panostetaan erityisesti kaupunkien välisen yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen Tallinnan kaupungin kanssa sekä erilaisiin liikkuvuuden selvityshankkeisiin yhdessä kaupungin Tietokeskuksen ja alueen yliopistojen kanssa. 

FinEst Smart Mobility - Älykkäitä ratkaisuja Helsingin ja Tallinnan liikenteeseen

Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman välinen lauttayhteys on yksi maailman vilkkaimpia. Satamien välillä kulkee vuosittain jopa yli 8 miljoonaa matkustajaa.

FinEst Smart Mobility -projektin tavoitteena on parantaa Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman liikkumisvirtoja älykkäillä liikenneratkaisuilla. Projekti keskittyy entistä sujuvampiin eri liikennemuodot yhdistäviin liikkumisketjuihin niin maiden sisäisessä kuin rajat ylittävässä liikennöinnissä suunnittelemalla ja kokeilemalla ICT-painotteisia ratkaisuja. Näiden avulla siirto- ja liikkumisajat sekä ihmisillä että tavaroilla pienenevät. Ihmisten ja tavaroiden sujuvampi liikkuminen vähentää myös hiilidioksidi- ja melusaastetta satamissa ja kaupungeissa.

Rajat ylittävällä toiminnalla suomalaisten ja virolaisten hankekumppanien kesken varmistetaan palveluiden aito käyttäjälähtöisyys ja parannetaan rajat ylittävää liikennesuunnittelua.

Projektin keskiössä on neljä kilpailutuksen kautta tuotettua ICT-pilottia, joiden yhteisenä haasteena on ollut lyhentää matka- ja jonotusaikoja satamasta satamaan ja niistä ulos. Pilottien toimiminen yhteisellä kokeilualustalla on mahdollistanut näiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja palveluiden jatkokehityksen muun muassa datan vaihdon muodossa, vahvistaen näin tehdyn työn yhteisvaikutuksia.

Piloteista GoSwift on tuottanut hankkeelle kuorma-autojen satamaan ajoa ohjaavan sovelluksen, joka auttaa kuljettajia saapumaan satamaan oikeaan aikaan, reittisuosituksen kera. Sovellus on toistaiseksi tarjolla Tallinkin lähdöille. Sovelluksella ehkäistään raskaan liikenteen pakkautuminen rajatuille satama-alueille liian aikaisin. Kun viimeinen matkaosuus satamaan voidaan optimoida ajallisesti, kuljetusyrityksille vapautuu mahdollisuus käyttää tämä säästynyt aika muuhun rahanarvoiseen toimintaan.

InfoTripla on kehittänyt hankkeen puitteissa liikenteen tilannekuvaa ennakoivan järjestelmän, joka mallintaa Länsisataman saapuvan ja lähtevän liikenteen sekä muiden paikallisten liikennejärjestelmien ja -häiriöiden, kuten tietöiden yhtenäisvaikutuksia liikenteen sujuvuuteen.
Järjestelmä pystyy myös lähettämään ennakoivia hälytyksiä ruuhkautuvasta liikenteestä niin liikennejärjestelmien ylläpitäjille kuin loppukäyttäjille, eli autoilijoille ja muille liikenteessä liikkujille, sekä tarjoamaan reittisuosituksia esimerkiksi satamasta purkautuvan liikenteen tueksi.

Fleetrange on luonut API:n (avoin rajanpinta), joka koostaa eri tietolähteisiin perustuvaa dataa, ja laskee laivojen todellisia saapumis- ja lähtöaikoja. Saatujen tulosten perusteella Helsingin ja Tallinnan välinen laivaliikenne on hyvin täsmällistä, mutta kerätty data on avannut uusia kehitysmahdollisuuksia, sekä jo sellaisenaan mahdollistaa laivaliikenteen reaaliaikaisen aikatauludatan siirron muihin järjestelmiin. Tällainen data mahdollistaisi esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan yhteisen reittioppaan kehittämisen.

Hankkeen neljäs pilotti on Kyyti Groupin tarjoama yhteiskyytipalvelu Länsisatamasta Helsinki-Vantaan lentokentälle ja Aviapoliksen alueelle, yhdistäen näin kaksi tärkeää matkustajaliikenteen solmukohtaa. Ilman autoa tällä välillä matkustavat ovat aikaisemmin joutuneet valitsemaan taksin tai vaihtoa edellyttävän julkisen liikenteen tarjonnan välillä. Kyydin tarjoamat hyödyt ovat taksin nopeus sekä verrattainen edullisuus.

Pilottien lisäksi hanke tuottaa muun muassa kestävän kaupunkiliikkumisen strategisen SUMP -suunnitelman suur-Tallinnan alueelle, ja tarkastelee kaksoiskaupungin yhteisiä matkalippu- ja liityntäliikenneratkaisuja.
 
Projekti saa rahoituksen Interreg Central Baltic -ohjelmasta, ja se toteutetaan ajalla 2016–2019. Projektin kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa.

Projektipartnerit ovat: Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, ITL Digital Lab, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto. Yhteistyökumppanina toimii HSL. Tarkempaa tietoa projektista löytyy sen verkkosivuilta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Suvi Hänninen, Innovaatiot ja uudet kokeilut, 
suvi.hanninen (at)hel.fi

FinEst Link – Tunneliselvitys

Finnish Estonian Transport Link, tai lyhyemmin FinEst Link, -projektissa selvitettiin Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin edellytyksiä ja toteutusmahdollisuuksia. Kaksivuotisessa hankkeessa tunnelihanketta tutkitaan teknisestä, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Selvitystyön kokonaisbudjetti oli 1,3 miljoonaa euroa ja sen tulokset valmistuvat helmikuussa 2018. Projekti sai osarahoitusta Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

FinEst Link -projektipartnerit olivat Uudenmaan liitto, Harjun lääninhallitus, Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Viron liikenneministeriö ja Suomen liikennevirasto. Projektissa selvitettiin lisäksi tunnelin rakentamisen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa arvioitiin myös millaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa parantamalla Helsinki–Tallinna-liikenteen sujuvuutta muilla keinoin ja miltä seudun kehitys näyttää, mikäli tunnelia ei rakennettaisi.

Finestlink.fi

Lisätietoja: Yksikön päällikkö Ulla Tapaninen, elinkeino-osasto/yrityspalvelut, ulla.tapaninen(at)hel.fi

Interreg Central Baltic ja European Union -logotJAA
11.12.2019 17:08