Suoraan sisältöön
error in wcm:libraryComponent level-4-content-page-left-nav

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Helsinkiläisistä lähes viisitoista prosenttia on Suomeen muuttaneita tai maahanmuuttajien jälkeläisiä. Vuoden 2016 alussa kaupungissa asui noin 90 000 ulkomaalaistaustaista, joista 83 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 17 prosenttia Suomessa. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 yli viidennes kaupungin väestöstä olisi sellaisia, joilla äidinkieli olisi jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Helsinki on kiistatta etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen kaupunki.

Tietokeskus ylläpitää Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -sivustoa, jonne kootaan ajantasaista tilastotietoa Helsingin ulkomaalaistaustaisten, vieraskielisten ja ulkomaan kansalaisten väestörakenteesta, muuttoliikkeestä, asumisesta, koulutuksesta, työssäkäynnistä ja toimeentulosta. Sivustosta löytää myös parhaiten tietokeskuksen aihetta koskevat tuoreimmat julkaisut. Kerran vuodessa julkaistaan myös erillinen Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -raportti suomeksi ja englanniksi.

Kansainvälinen muuttoliike tarjoaa Helsingille paljon mahdollisuuksia. Kehitys sisältää kuitenkin myös haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen sekä väestöryhmien välisiin suhteisiin. Myönteistä kehitystä voidaan vahvistaa ja ongelmia voidaan ehkäistä ja ratkaista oikein kohdennetulla ja tehokkaasti toteutetulla kotouttamispolitiikalla. Onnistuneen kotouttamisen tärkeä edellytys on luotettava ja riittävän yksityiskohtainen tieto nykytilanteesta ja odotettavissa olevasta kehityksestä sekä kotoutumista edistävistä ja sitä estävistä tekijöistä. Tätä tietoa tietokeskus tuottaa monin eri tavoin.

Tarkastelussa erityisesti maahanmuuttajien kotoutuminen, työmarkkina-asema ja ”toinen sukupolvi”

Tietokeskuksen tutkimukset ja selvitykset sekä niitä tukeva tilastotoiminta kohdentuvat tällä aihealueella nykyisessä tilasto- ja tutkimusohjelmassa kolmeen painopistekokonaisuuteen.

Tietokeskuksessa laaditaan yleiskuvausta kotouttamisesta ja kotoutumisesta Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus- ja selvityshankkeissa selvitetään maahanmuuttajien kotoutumista elämän eri osa-alueilla, analysoidaan pääkaupunkiseudun kotouttamispolitiikkoja ja niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä verrataan Helsingin toimenpiteitä ja menestymistä kotouttamisessa muihin Euroopan kaupunkeihin.

Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajien asemaan Helsingin työmarkkinoilla tilastollisen seurannan, erillisselvitysten ja tutkimusten avulla. Tietokeskus osallistuu laajaan Polkuja työhön -hankekokonaisuuteen, jossa selvitetään, millaisia ovat työikäisten maahanmuuttajien työllistymisen dynamiikka ja työmarkkinatilojen välillä tapahtuvat siirtymät ja miten ne vaikuttavat maahanmuuttajien taloudelliseen toimeentuloon ja siihen vahvassa yhteydessä olevaan sosiaalitukien tarpeeseen.

Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten lapset kuuluvat maahanmuuton toiseen sukupolveen. Heidän pitäisi olla yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia ikätovereittensa kanssa, mutta kansainvälisen tiedon ja kokemuksen perusteella monet heistä eivät kuitenkaan löydä helposti paikkaansa yhteiskunnassa. Tietokeskus seuraa eri tavoin maahanmuuttajien lasten ja kansainvälisten parisuhteiden lasten kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja menestymistä elämässä.

Maahanmuuttajien määrän muutoksista katso myös osio väestö.

Julkaisuja:

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -sivusto.

Tutkimuksia 2017:1. Anu Yijälä ja Maria Nyman: Living in limbo. Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers in Finland 

Työpapereita 2017:3. Tiina Montonen: Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden perusteella?

Tilastoja 2017:2. Aino Hiekkavuo: Population with foreign background in Helsinki 2016

Tilastoja 2017:1. Aino Hiekkavuo: Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö vuonna 2016

Tutkimuskatsauksia 2016:12. Pasi Saukkonen: Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä. Työllisyys, tulot ja asuminen

Tutkimuskatsauksia 2016:7. Tuuli Anna Mähönen & Anu Yijälä: Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen

Tutkimuksia 2016:4. Katja Vilkama & Susanna Ahola & Mari Vaattovaara: Välttelyä vai vetovoimaa? Asuinympäristön vaikutus asuinalueilla viihtymiseen ja muuttopäätöksiin pääkaupunkiseudulla

Tutkimuksia 2016:2. Anu Yijälä: Toimeentulotuki – urapolun umpikuja vai ponnahduslauta taloudelliseen hyvinvointiin? Pitkittäistarkastelu helsinkiläisten maahanmuuttajien tukitarpeeseen ja siitä irtautumiseen vuosina 2006–2011

Tilastoja 2016:1. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015–2030.

Työpapereita 2015:5. Netta Mäki: Vieraskielisten hedelmällisyys Helsingissä ja Helsingin seudulla.

Tutkimuksia 2015:1. Tuula Joronen & Abdirizak Hassan Mohamed: Kauppakansa pakosalla. Somaliyrittäjät meillä ja muualla.

Tutkimuksia 2014:3. Martti Tuominen, Tuula Joronen & Eija Laihinen: ”…sanoi että näytän aivan ******** ja alkoi solvaamaan”. Maahanmuuttajataustaisten nuorten turvattomuuskokemukset Helsingissä.

Työpapereita 2014:2. Anu Yijälä: Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen Pohjoismaissa 

Maahanmuuton teema-artikkelit Kvartti-verkkolehdessä.05.12.2019 22:23