Suoraan sisältöön

Helsingin turvallisuustutkimus

Helsingin turvallisuustutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt. Kiitämme lämpimästi yli 4000 kyselyyn vastannutta helsinkiläistä! Ensimmäiset tulokset raportoidaan vuoden 2019 alkupuolella Kvartti-verkkolehdessä.

Mikä on Helsingin turvallisuustutkimus?

Tutkimuksella selvitetään helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä kaupungin ja oman asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä. Tietoa hyödynnetään kaupungin viranomaisten, pelastuslaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen toiminnan suunnittelussa ja toimenpiteiden kohdentamisessa eri alueille. Lisäksi tutkimuksella kerätään tietoa helsinkiläisten rikoksen uhriksi joutumisesta, onnettomuuksista ja tapaturmista sekä poliisin ja pelastuslaitoksen palvelukyvystä. Kerätylle tiedolle on ominaista, että vastaavaa tietoa ei voida saada muista lähteistä, kuten viranomaistilastoista. Siksi jokainen kyselyyn annettu vastaus on erittäin arvokas.

Tutkimusaineisto kerätään syksyllä 2018. Ensimmäiset tulokset julkaistaan vuoden 2019 alussa ja niistä kerrotaan tällä sivustolla sekä Kvartti-verkkolehdessä. Tulokset kootaan myös painetuksi tutkimusraportiksi.  Tuloksista ei voida tunnistaa vastanneita henkilöitä. Tuloksia tarkastellaan koko kaupungin ja asuinalueiden (peruspiirit) sekä väestöryhmien (sukupuoli, ikä, kieliryhmä) tasolla. Tutkimus toteutetaan kolmen vuoden välein Helsingin kaupungin ja Helsingin poliisilaitoksen yhteistyönä. Vuonna 2015 toteutetun tutkimuksen tulokset löydät julkaisusta ”Kaikesta huolimatta turvallista, Helsingin turvallisuustutkimus 2015”. 

Miten tutkimuksen osallistujat on valittu?

Tutkimukseen on valittu satunnaisotannalla noin 7800 iältään 15-79 –vuotiasta helsinkiläistä. Jokaisesta Helsingin 34:stä peruspiiristä on valittu yhtä monta henkilöä otokseen, jolloin tutkimuksen tuloksia pystytään tarkastelemaan koko kaupunkia pienemmässä mittakaavassa, peruspiiritasolla.  Turvallisuuskyselyyn on mahdollista vastata suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujien osoitetiedot on saatu Helsingin väestötietojärjestelmästä. Nämä tiedot hävitetään tammikuussa 2019, kun tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt.

Miten kerättyä aineistoa käsitellään?

Helsingin kaupunki vastaa rekisterinpitäjänä tutkimuksen suunnittelusta, tutkimusaineiston analyysistä, tulosten raportoinnista ja tutkimusaineiston säilyttämisestä. Tutkimustie Oy hoitaa aineistonkeruuseen liittyviä tehtäviä Helsingin kaupungin toimeksiannosta. Tutkimustie Oy vastaa internetkyselystä ja koostaa vastaajien kyselyssä antamista vastauksista tutkimusaineiston. Saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, ja niitä käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Tutkimusaineisto säilytetään Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisterissä (rekisteriseloste).

Aineiston muu mahdollinen käyttö

Helsingin kaupunki voi yksittäistapauksissa luovuttaa tutkimusaineistoa tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille tieteellisiä ja historiallisia tutkimuksia ja selvityksiä varten. Luovutettava aineisto ei sisällä Helsingin väestötietojärjestelmästä saatuja tunnistetietoja, kuten osoitetta, eikä siitä voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Tutkimusaineiston luovutus edellyttää, että luovutuksensaaja laatii tutkimussuunnitelman, josta ilmenee aineiston käyttötarkoitus. Tutkimusaineiston luovutuksesta laaditaan Helsingin kaupungin ja luovutuksensaajan välille sopimus, jossa luovutusehdot määritellään.

Kyselyyn vastaaminen

Tutkimukseen voivat osallistua vain otokseen valitut henkilöt.  Jos olet saanut postissa kutsun osallistua turvallisuustutkimukseen, voit vastata kyselyyn internetissä tai palauttaa täytetyn kyselylomakkeen saamassasi palautuskuoressa maksutta.

Lisätiedot:

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä:

Vesa Keskinen, tutkija, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, 09 310 36 296, vesa.keskinen@hel.fi
Eija Pyyhtiä, asiantuntija, Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, 09 310 36 128, eija.pyyhtia@hel.fi

Turvallisuustutkimuksen sivut eri kielillä:

Ruotsiksi - på svenska
Englanniksi - in English
Venäjäksi - на русском языке
Viroksi - eesti keeles05.12.2019 22:13