Tietosuoja

Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, jotka pääset näkemään osoitteesta https://www.hel.fi/rekisteriseloste.

Rekisteriselosteista näet, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin rekisteriselosteista näkyvät kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Suurin osa kaupungin palveluista perustuu kaupungin lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen ja tällöin ei tarvita asiakkaan suotumusta tietojen käsittelyyn. Osa palvelun tuottamiseksi tarpeellisista tiedoista on kuitenkin kerätty asiakkailta tai kaupungin kanssa asioivilta suostumuksen perusteella. Tällöin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn milloin tahansa.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä kaupungin sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.hel.fi.

Huomioithan, että Kanta.fi:n Omakanta-palvelussa http://www.kanta.fi/omakanta  näet terveystietojasi niiltä osin kuin ne on sinne viety.

Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä kaupungin sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.hel.fi.

Lue lisää ja siirry sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=4216

Voit tehdä pyynnön omien tietojesi saamiseksi ja vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi myös henkilökohtaisesti kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala ottaa vastaan paperisia tietopyyntöjä oman toimialansa osalta Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä, os. Sörnäistenkatu 1, yhteystiedot; kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala ottaa vastaan paperisia tietopyyntöjä oman toimialansa osalta Palvelupisteessä Töysänkatu 2 D, yhteystiedot, sekä kouluissa ja päiväkodeissa; Työterveys Helsinki ottaa vastaan paperisia tietopyyntöjä oman toimintansa osalta Työterveyden asiakaspalvelupisteessä, Helsinginkatu 24, 2. krs. Henkilökohtaisesti asioidessasi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)
Rekisteritietojen korjausvaatimus (PDF)

Rekisteriselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin. Näiden säännönmukaisten luovutusten lisäksi henkilötietoja saadaan käyttää tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia varten tai tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

Helsingin kaupungin tietosuojavastaavalta voit kysyä tietojesi käsittelystä.
Yhteystiedot: Tietosuojavastaava, Kaupunginkanslia, hallinto-osasto, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, tietosuoja@hel.fi

Helsingin kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä.

Myös julkisuuslaki tulee ottaa huomioon

Tietosuoja-asetuksen lisäksi henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään myös laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki).

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä on säädetty salassa pidettävistä tiedoista. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot, oppilashuoltoa koskevat tiedot, henkilön taloudellista asemaa kuvaavat tiedot ja liikesalaisuudet.

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Esimerkiksi rakennuslupapäätökset ja virkaan ottamispäätökset ovat julkisia, vaikka ne sisältävätkin henkilötietoja. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Tähän oikeuteen on kuitenkin laissa säädettyjä rajoituksia.

Jos henkilö on asianosaisena jossakin asiassa, hänellä saattaa olla oikeus salassa pidettävän henkilötiedon saantiin silloinkin, kun kyse ei ole hänen omista henkilötiedoistaan.

Tietosuoja Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista (pdf)
JAA
15.10.2018 15:39