Suoraan sisältöön

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietosuoja Helsingin kaupungin palveluissa

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi.

Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, potilastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Henkilötietojen käsittelylle Helsingin kaupungilla on aina oikeusperuste. Lisäksi kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyä valvotaan ja henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä seurataan.

Rekisteriselosteet

Helsingin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joista näet kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, kuten kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö.

Oikeutesi ja niiden toteuttaminen

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia liittyen omiin henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn Helsingin kaupungilla. Sinulla on muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö kaupungilla henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot itsellesi. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Oikeuksia sovelletaan eri tavoin riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyperuste.

Henkilötietojen käsittely Helsingin kaupungilla perustuu suurimmaksi osaksi lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä kaupunki tällöin tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu kaupungille antamaasi suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. Palvelun tuottamiseksi sinun tulee toimittaa tarvittavat henkilötiedot, muuten palvelua ei voida tuottaa.

Lisätietoja

Helsingin kaupungin tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää henkilötietojesi käsittelystä:

Tietosuojavastaava
Kaupunginkanslia
Hallinto-osasto
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
tietosuoja(a)hel.fi

Yleistä tietoa tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista (pdf)JAA
21.02.2019 10:42

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Lue oikeuksistasi liittyen omiin henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn Helsingin kaupungilla.

Rekisteriselosteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset Helsingin kaupungin rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä.