Suoraan sisältöön

Työhyvinvointi

Helsingin kaupunki panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Kaupunki pyrkii siihen, että henkilöstöllä on turvallinen ja terveellinen, tasa-arvoinen ja monimuotoinen työskentely-ympäristö. Huolehtimalla työntekijöiden terveydestä, työkyvystä ja hyvinvoinnista voidaan samalla turvata hyvät ja laadukkaat palvelut asukkaille.

Työhyvinvointia mitataan ja kehitetään  

Kaupunki seuraa työntekijöidensä työtyytyväisyyttä ja työelämän kehitystä. Vuodesta 2014 lähtien on otettu käyttöön Työterveyslaitoksen toteuttama Kunta10-tutkimus, joka on laaja työhyvinvoinnin ja terveyden seurantatutkimus. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta sekä vertailutietoa kunnittain ja toimialoittain. Vuorovuosin Kunta10:n kanssa tehdään kaupungin oman työterveysyksikön työterveyskysely, joka kartoittaa henkilöstön työterveyttä ja työssä jaksamista.

Kaupunki ottaa käyttöön myös kevyemmän työyhteisökyselyn, jota voidaan käyttää työhyvinvoinnin tilan tarkasteluun. Kyselyiden tulosten käsittelyllä työyhteisöissä vahvistetaan hyviä olemassa olevia käytäntöjä tai luodaan uusia toimivia malleja.

Kaupunki panostaa myös työhyvinvointia tukeviin työhyvinvointikoulutuksiin, työhyvinvointiprosessien kehittämiseen sekä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn.

Kuntoremontit kannustavat terveellisiin elämäntapoihin

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan myös kuntoremonteilla. Kuntoremontit ovat ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta, ja niiden tarkoituksena on kannustaa terveellisiin elämäntapoihin. Tarjolla on kolme tukitasoa: henkilöstön normaalia työkykyä tuetaan henkilöstöliikunnan ja soveltuvin osin kuntoremonttien avulla; heikentynyttä työkykyä tuetaan suunnattujen kuntoremonttien avulla ja niitä, joilla on sairauksia tai työkyvyn menettämisen uhka tuetaan työterveyskeskuksen palveluin. Kuntoremontissa aikaansaatuja muutoksia edistetään puolen vuoden päästä kuntoremontista järjestettävillä yhden päivän Kuntotreffeillä.

Työturvallisuudesta huolehditaan

Työturvallisuus on osa kaupungin normaalia päivittäistä toimintaa. Työturvallisuustyön tavoitteena on taata henkilöstölle turvalliset ja terveelliset työolot. Työturvallisuus työpaikoilla perustuu säännölliseen vaarojen arviointiin sekä vaarojen aiheuttamien riskien hallitsemiseen. Työturvallisuustyötä tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön, linjajohdon, työsuojeluorganisaation sekä työterveysyksikön kanssa. Työpaikan turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus.

Eri-ikäisten tarpeet huomioidaan

Eri-ikäisten johtamisella tarkoitetaan sitä, että eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeet, tavoitteet ja vahvuudet otetaan huomioon työn suunnittelussa, organisoinnissa, palkitsemisessa ja muussa johtamisessa. Eri-ikäisten johtamisen tavoitteena on saada nuoret työntekijät sitoutumaan kaupungin palvelukseen, tukea eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden työssä jaksamista ja parantaa ikääntyneiden työhyvinvointia sekä pidentää työuria.

Kaupunki helpottaa henkilöstönsä työn ja muun elämän yhteensovittamista työaikajoustoilla, etätyöllä, itsenäisellä työvuorosuunnittelulla sekä erilaisilla vapailla, kuten perhe- ja vuorotteluvapailla.

Kaupungin työpaikoilla ei sallita työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää eikä muutakaan sopimatonta käytöstä. Kaupunki toimii myös savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.JAA
22.11.2018 11:51