Suoraan sisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Helsingin kaupunki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti henkilöstön keskuudessa ja palveluissa.

Tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvolain mukaisesti naisten, miesten sekä sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa. Tasa-arvolakia täydennettiin vuonna 2005 siten, että myös kaupunkien tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossa. Helsingin kaupunki allekirjoitti vuonna 2008 eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka velvoittaa ja tukee kaupunkia edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikissa palveluissaan ja laatimaan palveluja ja toimintoja koskevan tasa-arvosuunnitelman. 

Kaupunki toimii suunnitelmallisesti myös yhdenvertaisuuden edistäjänä. Vuonna 2004 voimaantulleen yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikkia kaupungin henkilöstöön kuuluvia kohdellaan yksilöinä siten, että he voivat työskennellä parhaalla mahdollisella tavalla oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan toteuttaen.

Helsingin kaupunki etsii aktiivisesti keinoja edistää henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista monimuotoisuutta. Yhtenä keinona on muun muassa pilotoitu nimetöntä työnhakua, minkä toivotaan kannustavan ihmisiä hakemaan kaupungille töihin äidinkieleen, kansalaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Myös kaupungin päätöksenteossa huomioidaan sukupuoli-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövaikutukset.


Lue lisää kaupungin palveluiden ja päätöksenteon tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.JAA
03.12.2018 14:36