Tilinpäätös

Tilinpäätös 2016 (pdf)
Tilinpäätöksen tiivistelmä (pdf)

Kaupunginhallituksen on käsiteltävä tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on esitettävä kaupunginvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Tilinpäätös sisältää 

  • toimintakertomuksen 
  • talousarvion toteutumisvertailun  
  • tuloslaskelman 
  • rahoituslaskelman 
  • taseen 
  • konsernituloslaskelman 
  • konsernin rahoituslaskelman
  • konsernitaseen liitetietoineen. 

Tilinpäätös sisältää myös kaupungin taloudellista tilannetta ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

Toimintakertomus sisältää tiedot kaupungin toiminnan kehittymisestä ja selvittää kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Tase kuvaa kaupungin taloudellista asemaa tilikauden lopussa.

Tilinpäätöstietojen keruusta ja tilinpäätöksen aineiston tuottamisesta vastaavat Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitos sekä kaupunginkanslia.

Tiivis yhteenveto tilinpäätöksestä sisältyy myös kaupungin vuosikertomukseen.JAA
18.01.2018 13:36