Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan asteittain


Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keskeisimmät strategiset tavoitteet ovat tarjota vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut, tarjota kaikille helsinkiläisnuorille toisen asteen koulutusmahdollisuudet, tarjota aikuiskoulutusta ammattitaidon kehittämiseen sekä asiakas- lähtöistä ja monialaista vapaata sivistystyötä. Tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää toteuttamalla koulutus- ja yhteiskuntatakuu ja edistämällä työelämään siirtymistä opintojen jälkeen.

Kaupunkistrategian 2017–2021 toteuttaminen jatkuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vuonna 2019.

Koulutustakuu toteutuu Helsingissä: perusopetuksen jälkeen kaikki saavat opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta.

Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan asteittain. Ensimmäisen vieraan  kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta. Helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta. Kiinan kielen opetusta lisätään perusopetuksessa ja toisen
asteen koulutuksessa.

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille helsinkiläisille 4 tuntia päivässä käynnistyi 1.8.2018.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahanke jatkuu.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan.

Maahanmuuttajien osaamistason parantamiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma
valmistui painottaen oppimisen edellytyksiä ja tukea, ohjausta ja neuvontaa sekä osaamisen kehittymistä.

Osaamiskeskustoimintaa jatketaan.

Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennustetaan olevan yhteensä 40 350 lasta vuonna 2019 eli 213
lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Uuden varhaiskasvatuslain tultua voimaan 1.8.2018 vahvistettiin varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa on 7 490 oppilasta vuonna 2019.

Perusopetuksessa arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 40 390 suomenkielistä oppilasta ja noin 3 680 ruotsinkielistä oppilas- ta. Ennusteen mukaan kaupungin perusope- tuksen oppilasmäärien arvioidaan vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvavan suomenkielisessä perusopetuksessa 1 830 oppilaalla ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 250 oppilaalla.

Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa korostuu ilmiöpohjainen oppiminen. Tavoitteena on inklusiivinen koulu, jossa oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan ja jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussaan.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä kasvaa 150 opiskelijalla verrattuna vuoteen 2018. Ruotsinkielisten lukioiden opiskelijamäärä ei muutu vuodesta 2018. Uusi lukiolaki astuu voimaan 1.1.2019. Laki vahvistaa yksilöllisempiä ja joustavampia opintopolkuja. Henkilökohtaista opinto-ohjausta lisätään ja oppimisen tukea laajennetaan.

Ammatillisessa koulutuksessa järjestämisluvat uudistuivat ammatillisen koulutuksen reformilainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2018. Ammatillisen koulutuksen reformilainsäädännön myötä opiskeluun hakeutuminen on jatkuvaa ja opiskelijat etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Vapaan sivistystyön toiminta rakentaa yhdessä muun toimialan kanssa elinikäisen oppimisen Helsinkiä.

    JAA
10.10.2018 12:33