Suoraan sisältöön

Helsinki ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Tämä toimintaohjelma Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupungeissa.

Helsingin kaupunkistrategiassa on tunnistettavissa useita tavoitteita, joiden kautta kaupunki osallistuu globaaliin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Agenda 2030 -tavoitteita Helsinki edistää muun muassa hiilineutraalisuustavoitteen, syrjäytymisen ehkäisyn, liikkumisohjelman ja yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisen kautta.

Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable development goals, SDG) paikallisen toimeenpanon raportointiin. Ensimmäinen raportti julkaistiin kesäkuussa 2019. Toukokuussa 2021 julkaistussa Agendasta teoiksi 2021 -raportissa arvioidaan entistä laajemmin, kuinka ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys toteutuvat Helsingissä.

Uusi raportti tarkastelee kaikkien YK:n seitsemäntoista SDG-tavoitteen toteutumista Helsingin kaupunkiorganisaatiossa. Raportti keskittyy tekoihin sekä onnistumisten ja kehityskohteiden esiin tuomiseen. Raportointityöhön osallistui kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi myös kaupunkikonsernin liikelaitoksia.

Helsingillä on pitkät perinteet kestävän kehityksen edistämisessä ja kestävyys on perustana kaupungin peruspalveluissa. Useat SDG-tavoitteet toteutuvat Helsingissä hyvin ja kaupungin tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Haastettakin kuitenkin riittää tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti haasteena on ekologinen kestävyys ja myös Helsingin on pystyttävä tarkastelemaan toimintansa globaaleja vaikutuksia ja maapallon kantokykyä.

Koronakriisin aikaiset poikkeusolot ja taloudelliset vaikeudet ovat kuormittaneet helsinkiläisiä laajasti kaikissa väestöryhmissä. Eriarvoisuus sekä hyvinvointi- ja tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvussa ja koronapandemian aikana eriarvoisuus on korostunut entisestään. Erityisiä huolenaiheita ovat lasten ja nuorten mielenhyvinvointi sekä oppimisvaje.

Helsinki haluaa innostaa myös muita kaupunkeja mukaan SDG-työhön ja jakaa avoimesti omia ratkaisujaan muiden hyödynnettäväksi. Helsinki on ollut vahvasti mukana edistämässä kaupunkien paikallistason raportointia (Voluntary Local Review, VLR) ja kahdessa vuodessa maailmanlaajuisesti yli 200 kaupunkia on sitoutunut VLR-raportointiin. Raportoinnista on tullut kaupunkien yhteinen työkalu ja kieli SDG-tavoitteiden toteuttamiseen.

Agendasta teoiksi 2021 -raportti luovutetaan YK:lle heinäkuussa.

Agendasta teoiksi 2021 -raportti on julkaistu verkkomuodossa uudella Kestävä Helsinki -verkkosivustolla. Sivustolla voi tutustua myös kestävää Helsinkiä rakentaviin tekoihin ja kestävyyden aihepiirin uutisiin.21.05.2021 16:23