Suoraan sisältöön

Maapolitiikka


Projektin vetäjä:

Sami Haapanen, tonttipäällikkö, kaupunkiympäristön toimiala, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Strategiamaininta:

Valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu siten, että maan myynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset tavoitteet.

Tavoite:

Maapoliittisen tarkastelun tavoitteena on kaupungin maapoliittisen kehikon määrittely ja kaupungin tontinluovutusta sekä muita maapoliittisia toimenpiteitä koskevien tavoitteiden ja keskeisten linjausten määrittely. Määritettävät maapoliittiset linjaukset ovat selkeitä ja joustavia ja ne toteuttavat kaupunkistrategissa asetettuja tavoitteita.

Kaupunkistrategiasta johdettavia, maapoliittisiin linjauksiin vaikuttavia teemoja ovat mm.

 • Kaupungin investointien rahoittaminen tulorahoituksella sekä maankäytön ja liikenneinvestointien suunnitteleminen yhdessä
 • Kaupungin toiminnan avoimuus, nopeus ja ketteryys
 • Kaupunki kokeilualustana (innovaatio- ja kehittämishankkeet)
 • Segregaation ehkäisy, asuntorakentamisen määrä, asumisen hinnan ja rakentamiskustannusten nousun hillitseminen ja muut asuntopoliittiset tavoitteet.
 • Eri kaupunginosien monipuolisuuden ja elinvoimaisuuden turvaaminen, täydennysrakentamisen tehostaminen
 • Energia- ja ekotehokkuutta koskevat tavoitteet  
 • Arkkitehtuurin ja rakentamisen laadun edistäminen
 • Monipuoliset ja riittävät sijaintimahdollisuudet yrityksille

Osapuolet ja kumppanit:

Kaupungin omat sidosryhmät: kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja talous- ja suunnitteluosasto

Organisointi:

Valmistelevat toimenpiteet on aloitettu 10/2017.

Ohjausryhmä perustetaan 1/2018.

Ohjausryhmä päättää jatkotoimenpiteet ja ohjaa valmistelua.

Työtavat:

Päätyöskentelytapa on verkostomainen asiantuntijavalmistelu poikkihallinnollisen ohjausryhmän ohjauksessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Osana nykyisten käytäntöjen arviointia voidaan esimerkiksi teettää asiakaskyselyitä. Työn kuluessa järjestetään ohjausryhmän työpaja tai työpajoja.

Työ jakautuu kolmeen osaan:

 1. Maapoliittisen kehikon määrittely, nykyisten maapoliittisten käytänteiden tunnistaminen ja arviointi sekä verrokkikaupunkien käytänteiden kartoitus jatkokehittämisen pohjaksi. 
 2. Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden, toimenpiteiden ja painopisteiden tunnistaminen ja priorisointi sekä nykykäytänteiden muutostarpeiden arviointi.
 3. Maapoliittisten linjausten valmistelu em. analyysien perusteella.

Päätöstaso ja aikataulu:

Kaupungin maapoliittisten linjausten kokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: tontinluovutuslinjauksista ja Helsingin maanhankintaa ja asemakaavoitukseen liittyviä maapoliittisia periaatteita koskevista linjauksista.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4. kaupungin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet. Toiminnan pitkäjänteiset pääperiaatteet kuvataan varsinaisissa linjauksissa. Erillinen soveltamisohje täydentää ja tarkentaa linjausten tulkintaa ja ohjaa niiden soveltamista käytännön työssä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään soveltamisohjeeseen lisäyksiä, tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät muuta linjausten pääperiaatteita.

Kaupunki lisää linjauksilla maapoliittisten toimintaperiaatteidensa avoimuutta kokoamalla periaatteet ja niiden soveltamisohjeet yhteen. Yhtenäistämällä ja selkeyttämällä asemakaavoitukseen liittyvät sopimusmenettelynsä, kaupunki parantaa niiden taloudellista ennustettavuutta niin yksityisten maanomistajien kuin kaupungilta tontteja vuokraavien kannalta. Kaupunki seuraa linjausten ja niiden soveltamisohjeiden toimivuutta ja muuttaa niitä tarvittaessa. Kaupunki arvioi maapoliittisen linjauskokonaisuuden toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita valtuustokausittain.07.05.2021 12:19