Suoraan sisältöön

Maapolitiikka


Projektin vetäjä:

Sami Haapanen, tonttipäällikkö, kaupunkiympäristön toimiala, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Strategiamaininta:

Valtuustokauden alkupuolella tehdään maapoliittinen tarkastelu siten, että maan myynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset tavoitteet.

Tavoite:

Maapoliittisen tarkastelun tavoitteena on kaupungin maapoliittisen kehikon määrittely ja kaupungin tontinluovutusta sekä muita maapoliittisia toimenpiteitä koskevien tavoitteiden ja keskeisten linjausten määrittely. Määritettävät maapoliittiset linjaukset ovat selkeitä ja joustavia ja ne toteuttavat kaupunkistrategissa asetettuja tavoitteita.

Kaupunkistrategiasta johdettavia, maapoliittisiin linjauksiin vaikuttavia teemoja ovat mm.

 • Kaupungin investointien rahoittaminen tulorahoituksella sekä maankäytön ja liikenneinvestointien suunnitteleminen yhdessä
 • Kaupungin toiminnan avoimuus, nopeus ja ketteryys
 • Kaupunki kokeilualustana (innovaatio- ja kehittämishankkeet)
 • Segregaation ehkäisy, asuntorakentamisen määrä, asumisen hinnan ja rakentamiskustannusten nousun hillitseminen ja muut asuntopoliittiset tavoitteet.
 • Eri kaupunginosien monipuolisuuden ja elinvoimaisuuden turvaaminen, täydennysrakentamisen tehostaminen
 • Energia- ja ekotehokkuutta koskevat tavoitteet  
 • Arkkitehtuurin ja rakentamisen laadun edistäminen
 • Monipuoliset ja riittävät sijaintimahdollisuudet yrityksille

Osapuolet ja kumppanit:

Kaupungin omat sidosryhmät: kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja talous- ja suunnitteluosasto

Organisointi:

Valmistelevat toimenpiteet on aloitettu 10/2017.

Ohjausryhmä perustetaan 1/2018.

Ohjausryhmä päättää jatkotoimenpiteet ja ohjaa valmistelua.

Työtavat:

Päätyöskentelytapa on verkostomainen asiantuntijavalmistelu poikkihallinnollisen ohjausryhmän ohjauksessa ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Osana nykyisten käytäntöjen arviointia voidaan esimerkiksi teettää asiakaskyselyitä. Työn kuluessa järjestetään ohjausryhmän työpaja tai työpajoja.

Työ jakautuu kolmeen osaan:

 1. Maapoliittisen kehikon määrittely, nykyisten maapoliittisten käytänteiden tunnistaminen ja arviointi sekä verrokkikaupunkien käytänteiden kartoitus jatkokehittämisen pohjaksi. 
 2. Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden, toimenpiteiden ja painopisteiden tunnistaminen ja priorisointi sekä nykykäytänteiden muutostarpeiden arviointi.
 3. Maapoliittisten linjausten valmistelu em. analyysien perusteella.

Päätöstaso ja aikataulu:

Hankkeen eri vaiheista päätetään lautakunta/kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto –tasolla.

Käynnistyspäätös kaupungin johtoryhmässä 13.11.2017.

Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan maapoliittinen kehikko ja määritettäväksi tunnistetut suorat maapoliittiset toimenpiteet sekä todetaan maapolitiikan kytkeytyminen mm. kaavoitukseen ja asuntopolitiikkaan. Alustava luonnos tontinluovutusta koskeviksi linjauksiksi esitellään kaupungin johtoryhmälle.

Toisessa vaiheessa valmistellaan hyväksyttäväksi tontinluovutusta koskevat linjaukset, lautakunta/kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto –tasolla, helmi-maaliskuussa 2018.

Kolmannessa vaiheessa valmistellaan muita maapoliittisia toimenpiteitä koskevat linjaukset (esim. maankäyttömaksut, maanhankinta ja täydennysrakentamiskorvaukset) hyväksyttäväksi lautakunta / kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto -tasolla, touko-kesäkuussa 2018.

Hankkeen aikataulu:

Maapoliittisten linjausten asiakokonaisuus on valmistunut ja hyväksytty 09/2018.

Alustavasta hankkeen etenemisaikataulua sekä välituloksista raportoidaan johtoryhmälle ensimmäisen väliraportoinnin yhteydessä.05.12.2019 21:00