Suoraan sisältöön

Liikkumisohjelma


Ajankohtaista

Liikkumisvahti

Helsingin liikkumisohjelman toteutuksessa on alusta asti nojattu tutkittuun tietoon ja sen valmistelusta lähtien yhteistyö tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa on ollut säännöllistä. Kootakseen hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, toimenpiteet ja edistymisen yhteen, liikkumisohjelma on lanseerannut kaikille avoimen seuranta-alustan, Liikkumisvahdin, joka tuo näkyville kaupungin konkreettiset teot liikkumisen lisäämiseksi. Läpinäkyvän seurannan toivotaan lisäävän toimijoiden, kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten tietoisuutta käynnissä olevista toimenpiteistä ja liikkumismahdollisuuksista.

Kaikkiin 57 käynnissä olevaan tai jo toteutettuun toimenpiteeseen, kaupunkilaisten liikkumisesta kerättyyn tietoon, sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaaviin mittareihin voi tutustua kaikille avoimessa Liikkumisvahdissa.

Helsingin kaupunki etsii keinoja ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämiseen – 12.03.2019

Projektin vetäjät:

Minna Paajanen, projektipäällikkö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, johtoryhmän puheenjohtaja

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Katso myös: Helsingin liikkumisohjelman sivut ja Liikkumisohjelman projektisuunnitelma PDF

Strategiamaininta:

Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi.

Liikkumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamilla palveluilla. Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan tavalla, joka ottaa erilaiset käyttäjät huomioon. Väestöryhmien erot tunnistetaan ja palveluja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseville ja korkean riskin kohderyhmille. Helsinki houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan kuin kulttuurin pariin. Kuntalaisten liikkeelle lähtemisen tukena hyödynnetään kaupungin markkinointiviestintäkampanjaa.

Tavoitteet

Liikkumisohjelman tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää: lisätään kaupunkilaisten liikkumista ja vähennetään istumista.
Kaupunkistrategiasta johdettavia vaikuttavia teemoja ovat mm.:

 • Lisätä kiinnostusta, tietoisuutta ja ymmärrystä liikkumisen moninaisista hyödyistä ja mahdollisuuksista
 • Edistää liikkumista nykyistä kokonaisvaltaisemmin, innovatiivisemmin ja kaupungin yhteisenä asiana
 • Kehittää kaupunkiympäristöä liikkumiseen kannustavaksi
 • Mahdollistaa pienten lasten liikunnallisten perustaidot ja -tottumukset
 • Turvata lasten ja nuorten terveys, fyysinen toimintakyky ja oppimisvalmiudet riittävällä liikkumisella
 • Kannustaa kaupungin henkilöstöä arkiaktiivisuuteen ja liiallisen istumisen vähentämiseen
 • Huomioida ikääntyneiden ja iäkkäiden eriytyneet tarpeet liikkumisen edistämisessä
 • Kohdentaa toimenpiteitä erityistä tukea tarvitseviin kohderyhmiin

Osapuolet ja kumppanit:

Kaupungin omat sidosryhmät: kaupungin toimialat, kaupungin konsernitoimijat (HKL, HSL, kulttuuri- ja liikuntatoimijat)
Ulkoiset sidosryhmät: mm. järjestöt ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, yritykset, tutkimuslaitokset (mm. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, UKK-instituutti, Helsingin yliopisto) ja kansainväliset asiantuntijaverkostot

Organisointi:

Ohjaus- ja projektiryhmä perustettiin 12/2017. Johtoryhmä suunnittelee, koordinoi ja seuraa ohjelman toteutumista. Projektiryhmä valmistelee asioita johtoryhmän käsittelyyn.

Liikkumisohjelman linjauksia kehitetään toimiala- tai teemakohtaisissa ryhmissä (esim. liikkuva koulu -ohjausryhmä ja henkilöstöliikunnan kehittäminen).

Yhteistoiminta muiden kaupungin kärkihankkeiden, ohjelmien ja kehittämisprojektien kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan markkinointiviestintä, mainostoimisto Dynamo&Son sekä viestintätoimisto Mellakka Helsinki vastaavat ohjelman markkinointiviestinnästä.

Jatkuva seuranta toteutuu kaupungin johtoryhmässä.

Työtavat

 • Liikkuminen kaupungin yhteisenä tavoitteena
 • Henkilöstön osaamisen ja osallisuuden vahvistaminen
 • Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen
 • Kaupunki alustana järjestöille, yrityksille, yhdistyksille ja kaupunkilaisille
 • Digitalisaation ja uusien toimintamallien kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen: tutkimuksen ja datan tehokas hyödyntäminen
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Vaikuttaminen kansalaisiin, toimijoihin ja päättäjiin

Mittarit

 • Kaupungin strategiset mittarit
 • Liikkumisohjelmalle muodostetaan seuranta- ja mittarijärjestelmä (prosessi- ja tulosmittarit), josta keskeisimmät avainmittarit sovitetaan yhteen kaupunkistrategian ja HYTE-työn mittarikokonaisuuksiin.

Aikataulu:

Tehtävä

Alkaa

Liikkumisohjelman käynnistäminen kaupungin johtoryhmässä

27.11.2017

Liikkumisohjelman projekti- ja johtoryhmä aloittavat

11/2017

Olemassa olevien tutkimusten, suunnitelmien, hankkeiden ja toimintamallien kartoitus

2017-2018

Ohjelman esittely, tietoisuuden lisääminen, verkostoituminen (toistaiseksi yli 30 tilaisuutta)

2017-2018

Väliraportointi kaupungin johtoryhmässä

Huhtikuu 2018

Projektisuunnitelman käsittely kaupungin johtoryhmissä

3.9.2018 ja 8.10.2018

Liikkumisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

3.12.2018


Kampanja on lanseerattu sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #HelsinkiLiikkuu #pienikinliikeauttaa #liikkumavara.28.10.2020 13:42