Suoraan sisältöön

Kiinteistöstrategia


Projektin vetäjä

Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, kaupunkiympäristön toimiala

Vastuu kaupungin johtoryhmässä

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Strategiamaininta

Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä valtiovallan, muiden suurempien kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkijoiden sekä rakennusalan kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi julkisten tilojen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin.

Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla.

Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen.

Jatkovalmistelun tavoite

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa kaupunginhallitukselle kiinteistöstrategian luonnoksen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Strategisena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen.

Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia ja hiilijalanjäljeltään kaupungin ilmastotavoitteet täyttäviä rakennushankkeita.

Strategian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analysointiin.

Kaupunginkanslia yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laatii tarkemmat määritteet strategiatyöskentelylle.

Osapuolet ja kumppanit

Hankkeen projektiryhmässä ovat olleet edustettuina toimialat ja kaupunginkanslia.

Valmistelun aikana haasteltiin toimialojen johtoa kiinteistöstrategian valmistelua varten tammi- helmikuussa 2018. Toimialojen johdolle järjestettiin maaliskuussa 2018 työpaja strategian sisällön määrittämiseksi.

Ulkopuolisille sidosryhmille järjestettiin 25.5.2018 asiantuntija Roundtable -tilaisuus, jossa testattiin näkökulmia sidosryhmätyöpajaa varten. Varsinainen sidosryhmätyöpaja järjestettiin näyttelytila Laiturilla 18.6.2018. Työpajaan osallistui laaja joukko eri alan edustajia, asiantuntijoita, kansalaisia ja muita kiinteistöstrategian eri osa-alueista kiinnostuneita sidosryhmiä.

Työn aikana valmisteltiin kiinteistöpoliittinen ohjelma, sisäilmaohjelma ja näiden yhteinen toteutusohjelma.

Organisointi:

Työ tehdään työryhmänä ja tarvittaessa erillisinä työryhminä sekä rinnakkaisina ja erillisinä konsulttiselvityksinä. Työhön osallistetaan sidosryhmät.

Päätöstaso ja aikataulu

Kiinteistöstrategiasta päättää kaupunginhallitus.

Valmistelutyön etenemisestä on raportoitu kaupungin johtoryhmälle 4.5.2018 ja 5.11.2018.

Valmistellusta materiaalista pyydettiin joulukuussa 2018 lausunnot toimialojen lautakunnilta, joilta saatiin vastaukset 12.2.2019 mennessä. Valmisteltua materiaalia täydennettiin toimialojen lausuntojen pohjalta.

Kiinteistöstrategian valmistelua esiteltiin 31.1.2019 valtuustoseminaarissa.

Kiinteistöpoliittinen ohjelma, sisäilmaohjelma ja näiden yhteinen toteutusohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi kesäkuussa 2019.

Kiinteistöpoliittinen ohjelma sisältää toimitilojen hallinnan kehittämisohjelman ja toimitilojen omistajapoliittiset linjaukset.

Sisäilmaohjelman liitteenä on korjausohjelma sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen sekä muiden rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla tiloilla.

Toimitilojen hallinnan kehittämisohjelma linjaa kaupungin palvelutuotannon käytössä olevan toimitilakannan kehittämistä.
Toimitilojen omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään tilojen hankinnan ja luopumisen periaatteita.

Kiinteistöstrategian valmistelu jatkuu syksyllä siten, että vuoden 2019 loppuun mennessä on luonnos kiinteistöstrategiasta.

Hankkeen (uusi) aikataulu

Kiinteistöstrategian luonnos on valmis 12/2019.05.12.2019 20:59