Suoraan sisältöön

Toimitilastrategia

Vastuu kaupungin johtoryhmässä

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Strategiamaininta

Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä valtiovallan, muiden suurempien kaupunkien, korkeakoulujen ja tutkijoiden sekä rakennusalan kanssa toimivien ratkaisujen löytämiseksi julkisten tilojen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmiin.

Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla.

Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen.


Kiinteistöomaisuuden hallintaa ja hoitoa ohjataan aiempaa tavoitteellisemmin rakennusten pitkäaikaisen kestävyyden varmistamiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että toimitilat suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä.

Kaupungin omistuksessa on noin 2 000 rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä noin kaksi miljoonaa neliötä ja jälleenhankinta-arvo noin kahdeksan miljardia euroa. Merkittävä taloudellinen haaste on kaupungin omistamien tilojen suuri korjausvelka, noin 1,3 miljardia euroa.

Toimitilastrategian taustalla ovat kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma. Kiinteistöstrategian nimellä aiemmin kulkenut kokonaisuus on yksi seitsemästä kärkihankkeesta Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2017–2021. Sillä on kytkentöjä myös muihin strategisiin suunnitelmiin, kuten maapoliittisiin linjauksiin, ja se ottaa huomioon Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Strategian linjausten käyttöönotto toteutetaan vaiheittain siten, että ne ovat käytössä kaikissa vuonna 2021 alkavissa uudishankkeissa sekä isoissa peruskorjaushankkeissa.
07.05.2021 12:12